Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Arvid Tønnesen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Hilde Løkholm Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Jobbe ved siden av pensjon Spørsmål: Jeg har jobbet i kommunen i 38 år, og gikk av med AFP i 2009. Jeg er født i 1945. Ettersom jeg ble enkemann i 2004, har jeg også en liten etterlattepensjon. Jeg har nå fått tilbud om en liten jobb i et privat firma, og er redd for å gjøre feil. Derfor har jeg noen spørsmål: 1) Hvor gammel må en være for å kunne tjene over 15.000 kroner i året uten å bli trukket i AFP- og etterlattepensjonen? 2) Hvor gammel må en være for å slippe å rapportere ekstrainntekt til Nav når det gjelder begge disse pensjonene? 3) Har lest i aviser at enkemenn som har hatt jobb ved siden av etterlattepensjonen feilaktig har fått redusert den. Kan dette gjelde meg? HenK SVAR: 1) Dersom en AFP-pensjonist får beregnet sin AFPpensjon etter reglene i lov om folketrygd i hele AFP-perioden 62–67 år, vil toleransebeløpet på 15.000 kroner gjelde hele perioden. Dersom en AFP-pensjonist går fra en folketrygdberegnet AFP til AFP beregnet etter reglene for alderspensjon ved fylte 65 år, vil toleransebeløpet gjelde for hele dette året. Dersom en ikke har tatt ut AFP før fylte 65 år, og AFP beregnes etter reglene for alderspensjon i tjenestepensjonsordningen, gjelder ikke toleransebeløpet, men hvor en arbeider ved siden av uttaket av AFP. Du skal arbeide i en privat bedrift og fyller/har fylt 66 år. Da er du følgelig ikke omfattet av toleransebeløpet på 15.000 kroner så fremt du har en AFPpensjon beregnet etter reglene for alderspensjon i den kommunale tjenestepensjonsordningen. Du har ikke oppgitt hvor din avdøde ektefelle var yrkesaktiv. Dersom hun arbeidet i offentlig sektor, må du først finne ut hvilket regelverk som er lagt til grunn ved beregningen av din etterlattepensjon. Har du en såkalt netto-etterlattepensjon, er ikke denne inntektsprøvet. Hvis du derimot har en inntektsprøvet etterlattepensjon, bør du ta kontakt med pensjonskassen din avdøde ektefelle var medlem av for å få informasjon om hvilket regelverk din etterlattepensjon er beregnet ut i fra. 2) Vi må ta for gitt at du ikke mottar etterlattepensjon fra Uttelling for kompetanse SPØRSMÅL: I Fagbladet nr. 6/7 2011 skriver dere om høyere lønn for utdanning. Jeg har vært meget engasjert i mitt yrke og har tatt mange kurs for å øke mine kunnskaper. Jeg tok også etterutdanning (oppfriskningskurs) over 16 uker i 1997, videreutdanning i eldreomsorg i 1999 og senere fagstige og sertifikat som klinisk spesialist. Det var stor spenning rundt lønnsøkning ved avslutningen av videreutdanningen, men der ble jeg svært skuffet. Tre av mine kolleger fikk mer lønn, mens jeg fikk brev om at min lønn var så høy så jeg kunne ikke få mer. Jeg ble svært overrasket og sint, og følte meg urettferdig behandlet. Da jeg snakket med lønnings- kontoret, fikk jeg til svar at «du får jo tittelen spesialhjelpepleier, men du kan ikke få mer i lønn». Jeg var veldig frustrert over dette, jeg hadde brukt mye krefter på tilleggsutdannelsen, samtidig som jeg jobbet og hadde små barn. Skuffelsen var derfor stor, og dette har jeg ikke klart å glemme. Mitt spørsmål er om det var riktig at jeg ikke kunne få noe fordi min lønn var høy nok? Hadde jeg krav på lønnsforhøyelse? GB SVAR: Fagforbundet mener, sier og skriver mye om kompetanse og lønn, blant annet i Fagbladet. Det er viktig for forbundet at ansatte tar utdanning, og at den blir verdsatt lønnsmessig. Utdanning som hjelpepleier skal gi samme avlønning som fagarbeider eller tilsvarende, altså tariffavtalens minstelønnsnivå. I dag skal begynnerlønna være minimum 286.200 kroner, og topplønn for arbeidstakere med ti års lønnsansiennitet 342.300 kroner. Det kan forhandles lokalt om høyere lønn enn tariffavtalens minstelønn, men ikke lavere. Du skriver ikke hvilken lønn du har, men siden du har fått tittelen spesialhjelpepleier, er det nærliggende å tro at den er høyere enn for de andre hjelpepleierne. Som spesialhjelpepleier antar jeg at du har ansvar og oppgaver som er forskjellig fra det 24 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON