Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Lov og rett på jobben Thrine Skaga, leder av Fagforbundets juridiske avdeling Bare andres ansvar? Mange av de sakene vi får inn til juridisk vurdering har problemstillinger som har sin opprinnelse i arbeidsmiljøproblemer på jobben. Typisk noen som kommer på kollisjonskurs med hverandre enten fordi de er strekt uenige eller at sladder, misforståelser, holdninger eller oppførsel blir tolket annerledes enn det som var ment. Arbeidsgiver har et overordnet ansvar for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette følger av arbeidsmiljølovens kapittel 4. Blir det store arbeidsmiljøproblemer, er arbeidsgiver forpliktet til å gå inn i konflikten og finne løsninger. Vi ser at mange som opplever arbeidsmiljøproblemer, tar for gitt at det er ledelsen som må rydde opp. Ofte er vanskelighetene forankret i flere leirer på jobben, og problemene eskalerer raskt ved at partene går til hvert sitt fort og mobiliserer ytterligere. Er det riktig at mange inntar en så passiv rolle når det begynner å surne til? Har ikke vi som arbeidstakere et ansvar for å påvirke miljøet i en positiv retning og et medansvar for å rydde opp i vanskelige ting? I følge arbeidsmiljølovens §2-3 har du som arbeidstaker en plikt til å motvirke utvikling av et negativt arbeidsmiljø, blant annet ved å gi ledelsen beskjed om du mener det forekommer trakassering eller diskriminering på jobben, eller at det er forhold som du tror medfører sykdom hos deg selv eller dine kolleger. Dette er klare lovbestemte forventninger til deg som ansatt, men det foreligger også noen uskrevne regler: Man skal ikke selv eller gjennom andre omtale kolleger eller overordnede negativt. Kritikk skal fremmes gjennom etablerte kanaler og i en saklig og konstruktiv form. Vi har hatt mange saker som har fått utvikle seg over tid og dermed blitt til tunge arbeidsmiljøkonflikter. Kanskje kunne saken vært løst på et tidlig stadium dersom misforståelsen hadde blitt ryddet opp raskt? Tillater man at en konflikt fastlåses, så er det arbeidsgiver som formelt sett er ansvarlig for å finne en løsning – men det kan være at den eneste løsningen er omplassering, oppsigelse eller frivillig avslutning. Da er det vanskelig å komme seirende ut av situasjonen! Etikk på jobben, kan være greit å huske på i mange sammenhenger! folketrygden. Den kan nemlig ikke kombineres med AFP uansett om AFP beregnes etter de andre har. Siden du har «høy lønn» ifølge arbeidsgiver, er det også sannsynlig at videreutdanningen du har tatt har gitt deg høyere lønn. Jeg må ta forbehold om at dette er riktig, siden jeg ikke vet hvilken lønn du har, sammenliknet med hjelpepleierne som fikk kompensasjon for sin videreutdanning. At arbeidsgiver mener du har «høy lønn» er heller ingen garanti for at det er tilfelle. I de to siste tariffoppgjørene (2008 og 2010) jobbet Fagforbundet for at etter- og videreutdanning skal gi automatiske har lønnsopprykk. Så langt har dette ikke vært mulig å få til. I stedet må det forhandles om godtgjøring i lokale forhand- reglene for folketrygden eller etter reglene i tjenestepensjonsordningen. Eventuell rapporteringsplikt til Nav eller tjeneste- pensjonsordningen vil normalt fremgå av brev du har mottatt i forbindelse med pensjonering. Slik sett har det ikke noe med alder å gjøre. Endringer som en antar kan ha betydning for de ytelser en mottar, skal rapporteres. Dersom en unnlater å infor- mere om endringer, må en være forberedt på krav om for mye utbetalt pensjon. 3) Ta kontakt med den pensjonskassen du er medlem av, eventuelt med Nav slik at du får en avklaring. Arvid Tønnesen, rådgiver i forhandlingsenheten. linger. Fagforbundets krav er at etter- og videreutdanning av ett års varighet skal lønnes med 20.000 kroner, et halvt års varighet 10.000 kroner og etter- og videreutdanning ned til tre måneder med 5000 kroner. Tilleggene er beregnet i forhold til utdanningslengden. Svar på spørsmålet ditt blir som beskrevet over, og alle arbeidstakere har krav på å bli vurdert på bakgrunn av de kravene som er reist, eller endring i kompetanse, ansvar og oppgaver. Forbundet vil fortsette å jobbe for at kompetanse skal lønne seg. I tariffoppgjøret til våren blir dette et viktig tema. Hilde Løkholm, rådgiver i forhandlingsenheten Fagbladet 12/2011 > 25 fbaargang2011 fbseksjonKON