Kontor og administrasjon Best i e-forvaltning Sogn og Fjordane er tildelt pris som beste fylkeskommune innenfor e-forvaltning. Dovre og Sørum kommuner får prisen for små og mellomstore kommuner, mens Bergen vant prisen som beste e-kommune med over 20.000 innbyggere. Tildelingen fant sted under konferansen Digitalt veiskille i regi av KS tidligere i år.    MoS IDEOLOGISK: – Bystyret privatiserer for privatiseringens skyld. Revisjonen blir ikke mer uavhengig av den grunn, sier SKA-leder Ørjan Dumper egen kommunerevisjon Det borgerlige bystyret i Bergen privatiserer revisjonen. – Privat revisjon er ikke mer uavhengig enn kommunens egen, sier Ørjan Myrmel i Fagforbundet. blant annet demonstrert i kritikk mot at byrådet har neglisjert kontrollen med byggevirksomheten i Bergen. – Det er ikke gitt at et innleid firma besitter nok kompetanse eller frimodighet til å framføre den slags kritiske merknader, skriver BT på lederplass. Kommuneloven klar Kommuneloven gjør det også klart at en kommunal revisor skal fungere uavhengig og objektivt. Privatisering er unødvendig for å sikre nødvendige uavhengighet, uttalte Norges kommunerevisorforbund da saken var framme første gang. Bystyret i Bergen ville ikke høre på det øret. Nyordningen trer i kraft når revisjonsarbeidene for driftsåret 2011 er avsluttet, heter det tørt i vedtaket som begraver Bergens egen kommunerevisjon. Tekst: MONICA SCHANCHE Bystyreflertallet i Bergen overfører revisjonsoppgavene til private aktører. Kontrollutvalget har fått i oppdrag å engasjere en ekstern leverandør av tjenestene. Vedtaket er stikk i strid med innstillingen fra kontrollutvalget, som mente at kommunerevisjonen skulle etableres som et interkommunalt selskap. Ideologisk privatisering – Dette er rett og slett et ideologisk vedtak. Det dreier seg om å privatisere det som privatiseres kan, ikke om faglige argumenter, sier leder Ørjan Myrmel i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon i Hordaland. Han framholder at de tillitsvalgte i Fagforbundet har kjempet for å beholde revisjonen i kommunal regi. En utredning fra advokatfirmaet Hjort DA konkluderer med at en privat revisor ikke er mer uavhengig enn kommunale. Åpner for privat monopol En viktig innvending mot privatisering er at de fleste aktørene som potensielt kan overta kommunerevisjonens oppgaver, allerede har et kundeforhold til Bergen kommune som storleverandør av konsulenttjenester. – Det man åpner for, er et privat monopol, mener kommunerevisor Monika Amundsen ifølge Bergens Tidende. Avisa framholder at det er vanskelig å hevde at kommunerevisjonen sliter med integriteten. Dens uavhengighet er Populær master i ledelse og økonomi Fagforbundet gleder seg over god tilstrømning til masterstudiet i ledelse og kommunaløkonomi på Høgskolen i Hedmark (HiHm). Gjennom tre år har Fagforbundet, NKK (forbundet for kommunekasserere) og HiHm utviklet en egen masterutdanning innenfor ledelse og styring, med fordypning innenfor økonomi, regnskap og finansiering. – Fagforbundet har lagt sterk vekt på at det skal utdannes folk i Norge med god kunnskap og forståelse av kommunale regnskap. Det er viktig at kommunal forvaltning blir utført av folk med god kompetanse på dette feltet, understreker Gerd Eva Volden, leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Seksjonen og HiHm har nylig hatt møte med to kommuner som ønsker å integrere opplæring i kommunale regnskap og budsjettrutiner i sin lederopplæring. Studiet tilbys både som 90 studiepoengs erfaringsbasert master og som 120 studiepoengs dybdemaster som kvalifiserer for doktorgradsstudium. Studiet tilbys på deltid, er samlingsbasert, og er godt tilrettelagt for deg som er i jobb. Du kan lese mer på høgskolens hjemmeside www.hihm.no    MoS 28 > Fagbladet 12/2011 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2011 fbseksjonKON