Med dette som bakteppe er det interessant at regjeringen setter i gang prosjektet «Sammen om en bedre kommune», der kommunalministeren viser at hun har forstått og respekterer en arbeidsmetodikk som tar utgangspunkt i partenes egen kompetanse og engasjement i hver enkelt kommune. Navarsete gir med dette tydelige signaler om at en bedre kommune må bygges opp nedenfra og innenfra. Det er ikke autoritære kommandorop fra broen på «statseller kommuneskuta» til folkene nede i maskinrommet som kan sikre oss en bedre kommune. Alt som reduserer kommunene, deres ledelse, tillitsvalgte og ansatte til tause iverksettere av autoritære og fremmedgjorte forordninger, er etter mitt skjønn dømt til å mislykkes. Folkene nede i maskinrommet har solid kunnskap om hvordan maskineriet fungerer, hvor det må smøres for at skuta skal ha motorkraft og fremdrift og hvilke drivstoffblandinger som gir best effekt. Målet med kommunalministerens nye prosjekt er, slik jeg har forstått det, at arbeidsgiveroppmerksom- heten skal flyttes fra kommandorop og diktat til mer likeverdig samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tilsatte. Dette signaliserer at veien til en bedre kommunesektor går gjennom bedre samarbeid og samhandling innenfor hver enkelt kommune. Eier og arbeidsgiverrollen redefineres og innrettes mot aktiv deltaking i kommunens utviklingsarbeid på de ulike innsatsområdene. Jeg håper prosjektet ønskes velkommen av en samlet kommunesektor. Fagbladet 12/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON