Seksjonsleder SKA-ledere ser i glasskula Yrkesfaglig satsing, verving og arbeidsmarkedet framover var hovedtema da fylkeslederne i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) møttes i slutten av oktober. Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at folk med høyere eller yrkesfaglig utdanning blir mest etterspurt på arbeidsmarkedet fram til 2030. Økonomi og administrasjon er fag som blir mer ettertraktet. Flere av SKA-lederne fra fylkene er opptatt av at Fagforbundet må ta trenden inn over seg. – Vi må ta vare på høgskolegruppene. Vise at vi er et fagforbund også for dem, og prioritere dem i lønnsforhandlinger. Vi må også tørre å ta debatten om studier bør gi pensjonspoeng, sier Gry L. Sørensen, SKA-leder i VestAgder. Hun arbeider selv på Navkontoret i Vennesla, og ser at UTDANNING TELLER: – Vi må bli et Fagforbund der også de høgskoleutdannede føler seg hjemme, sier Gry L. Sørensen, SKA-leder og i Vest-Agder. medlemmer med høyere utdanning ikke får særlig uttelling for utdanningen sin. Det er også forskjellsbehandling av kolleger. Statlig ansatte får ansiennitet for utdanning ut over videregående opplæring, mens det ikke gjelder for kommunalt ansatte. I høst har de statlig ansatte fått lokale lønnstillegg på grunn av ekstra arbeidsbelastning, men ikke de kommuneansatte. Dette må tariffpartene se nærmere på, mener Gry L. Sørensen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Nytt månedsbrev Faggruppe Nav i Fagforbundet ønsker å sende ut elektroniske månedsbrev. Planen er å sende ut det første i midten av januar. Hvis du er interessert i å motta månedsbrevet, kan du sende e-postadressen din til karin.lund@fagforbundet.no    MoS Gøy på stand – verver medlemmer Det er moro å stå på stand. Men det holder ikke med bare ett stunt. Det er budskapet til SKA-leder Britt Silseth i Møre og Romsdal. Hun er selv helsesekretær av yrke og deltar i Fagforbundets sykehusgruppe og vervegruppe. På seksjonens fylkesledersamling ga hun råd om verving og om å stå på stand på arbeidsplasser og skoler. – Det er ikke nok å komme bare en gang. Kom gjerne to ganger i halvåret, og få med den lokale fagforeningen. Samarbeid med de andre seksjonene og ta med Fagforbundet ungdom når dere drar ut, oppfordrer hun. Britt Silseth syns det er en utfordring å få god kontakt i sykehusadministrasjonene. – Vi har en god del ansatte på kjørekontor, og vi ønsker å satse på denne gruppa spesielt. Det er store omstillinger i helseforetakene med outsourcing av oppgaver til Sykehuspartner. Det er viktig å gi et godt tilbud til ulike grupper, og være synlige, sier Britt Silseth.    MoS Takk for et aktivt år Vi nærmer oss slutten på 2011. Fagforbundet har hatt et aktivt år og er synlig, nær og stolt på arbeidsplassene. Fagforbundsukene i november viser med full tyngde at tillitsvalgte i lokalforeningene bryr seg om medlemmene og besøker arbeidsplassene med stor entusiasme. Den daglige drifta av fagforeninga er likevel viktigst. Medlemmene i Fagforbundet har store forventninger. På lov- og avtaleverk er vi gode, på politisk påvirkning er vi gode og vi er også gode på yrkesfaglig arbeid. Likevel ser jeg at det er mer vi kan gjøre for våre SKA-medlemmer. Det er et stort behov for faglig påfyll. Der det pågår store omstillinger og innføring av ny teknologi, er det strengt tatt et arbeidsgiveransvar å tilføre sine ansatte ny kompetanse. Vi vet jo at det ikke alltid skjer. Seksjonens oppgave er å presse på slik at arbeidsgiver tar sitt opplæringsbehov på alvor. Noen arbeidsgivere er veldig flinke, mens andre forsømmer dette ansvaret. Seksjonens oppgave er å presse på slik at arbeidsgiver tar sitt opplæringsbehov på alvor. Når vi ikke lykkes med det, føler SKAstyret og jeg som SKA-leder, et stort ansvar for å fylle gapet. Derfor har vi blant annet initiert og satt i gang tre kurs som gir studiepoeng, og gjennomført 12 kurs eller konferanser i regi av Fagforbundet sentralt. I tillegg kommer den lokale aktiviteten, samt det som skjer i fylkeskretsene. Dette året avsluttes med et temahefte om arkiv. Vi håper vårt bidrag er med på å styrke forståelsen hos arbeidsgiverne av hvor viktig faglig utvikling er; både for den enkelte, for arbeidsgiver og for brukerne. Kvaliteten på tjenestene blir bedre, effektiviteten større og tilfredsheten hos ansatte bedre. Dette må jo være i alles interesse? For at vi skal bli enda bedre, må dere komme med innspill om yrkesfaglige behov. På den måten kan SKA utvikle gode og relevante tilbud i alle ledd i åra framover. God jul og godt nytt år. GERD EVA VOLDEN 38 > Fagbladet 12/2011 Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonKON