Fokus I 2007 kunne vi lese om 15.000 tonn søppel i Napolis gater. Nordmenn priste seg lykkelig over at slikt ikke kan skje her på berget, hvor innhenting av avfall er en stabil kommunal tjeneste, gjerne utført ved morgengry mens vi fortsatt ligger under dyna. Avfallshåndtering til samfunnets beste Karianne Hansen Heien Rådgiver i Fagforbundet, Seksjon samferdsel og teknisk For innbyggerne i Asker ble allikevel det italienske marerittet til en vond norsk drøm. Høsten 2010 opplevde de såkalte Napoli-tilstanderª da manglende avfallshåndtering førte til uhygieniske tilstander i kommunen. Innhenting av det kommunale avfallet hadde nylig blitt overtatt av Ragn-Sells. Selskapet forklarte rotet med innkjøringsrutiner og mente at innbyggere i Asker overdramatiserte hendelsen. Situasjonen i Asker viste tydelig hvor viktig en basistjeneste faktisk er en erkjennelse som gjerne kommer når tjenesten ikke utføres på en tilfredsstillende måte. Renovasjon og avfallshåndtering bygger prinsippet om en bærekraftig innsamling og håndtering av avfall fra by- og boligområder til egnede anlegg for behandling. Målet er først og fremst at avfallsmengden reduseres, deretter kommer gjenbruk og gjenvinning, som illustrert i avfallshierarkiet. Dette forutsetter en renovasjonstjeneste med god kompetanse, og at de som har ansvaret for tjenesten er villig til å satse på en moderne avfallshåndtering, med langsiktighet som overordnet perspektiv. Regjeringens tidligere mål om at 75 prosent av avfallet skulle gjenvinnes innen 2010, ble oppfylt før tida. Men selv om vi ser at den totale avfallsmengden ikke lenger er i like sterk økning, produserte det norske folk i 2010 allikevel 70 prosent mer avfall enn vi gjorde i 1995. Det er altså ingen grunn til å trappe ned innsatsen for en bærekraftig håndtering av avfallet. Det ville være å kaste bort verdifulle ressurser og skade miljøet ytterligere. I 2012 skal regjeringen legge fram en ny avfallsmelding. De største hindrene mot å oppnå målene er Det er ingen grunn til å trappe ned innsatsen for en bærekraftig håndtering av avfallet.ª manglende kunnskap blant dem som produserer avfallet om hvordan egne handlinger påvirker avfallsproduksjon og -håndtering. Meldingen bør spenne bredt, ved å se på det overordnede målet for sektoren og hvordan dette skal oppnås. Fagforbundet mener at de som jobber med innsamling, sortering og sluttbehandling av avfallet har en avgjørende rolle i dette arbeidet, som bindeledd til innbyggerne. Renovatørene må synliggjøres, og deres rolle bør forsterkes med økt fokus på veiledning og brukerstøtte. Deres kompetanse må komme brukerne, og derfor også behandlingen av avfallet, til gode. Dette forutsetter at det satses på hele kjeden, og at ikke nytt lovverk og nye, flotte håndteringsanlegg går hånd i hånd med en effektivisering av innsamlingen som bare tilgodeser en part: Private selskaper som vil tjene penger på innsamlingen. Private selskaper har for lengst oppdaget at offentlige tjenester er en stabil og langvarig kilde til høy avkastning. Markedet har også nådd den kommunale renovasjons- og avfallstjenesten. Bør vi overlate gjennomføringen av en så viktig allmennyttig tjeneste til private aktører, som har profitt som det overordnede målet? Fagforbundet mener nei, dette er en oppgave som det offentlige bør drifte. Slik kan vi sikre at avfallshåndteringen ivaretar samfunnets interesser. Innsamling og håndtering av avfall skal være basert på kompetanse og tilrettelegging av tjenesten, ikke at de ansatte skal løpe fortest mulig. Besparelser ved mer effektiv drift 36 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM