Illustrasjonsfoto: colourbox.com skal komme samfunnet til gode, og ikke gi stadig større profitt til noen få private aktører. De ansattes lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være en salderingspost. Det skal heller satses på de ansattes kompetanse og mulighet til å rådgi innbyggerne slik at en høyest mulig andel av avfallet blir behandlet på en mest mulig miljøvennlig måte. Eksisterende utdanningsmuligheter, deriblant fagbrev som gjenvinningsoperatør, må styrkes, og tilbudet må bygges ut. Både innbyggere og ansatte tjener på at vi har en pålitelig innhenting av avfallet, slik at de ikke blir utsatt for endringer og usikkerhet ved hver nye anbudsrunde. Vi er alle nøkkelpersoner når det gjelder å nå målene om en miljøvennlig håndtering av avfallet: Vi kan påta oss ansvaret for vår egen husholdning, samtidig som vi krever at miljøvennlig avfallshåndtering blir prioritert i alle kommuner. I slutten av november ble «European Week for Waste Reduction» arrangert. Dette er et treårig europeisk prosjekt som tar sikte på å øke bevisstheten knyttet til reduk- sjon av mengden avfall og en miljøvennlig håndtering av avfallet. Fagforbundet valgte å markere uka i samarbeid med Remiks i Tromsø, et av Europas mest moderne avfallshåndteringsanlegg. I tillegg til å fokusere på reduksjon, gjenbruk og resirkulering av avfall, ønsker Fagforbundet også å vektlegge betydningen av en god og stabil avfallshåndtering i regi av kunnskapsrike, kommunale medarbeidere. Framover kan vi alle være med på det viktige arbeidet: Kast mindre, gjenbruk og resirkuler mer, og verdsett din lokale renovatør! AVFALLSHIERARKIET: Prioriteringer i avfallshåndteringen: avfallsreduksjon, gjenbruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponering. HVA DU KAN GJØRE: www.loop.no www.grontpunkt.no Fagbladet 12/2011 > 37 fbaargang2011 fbseksjonSAM