Etikkpris til Gjøvik Gjøvik kommune fikk nylig diplom og 50.000 kroner for sitt systematiske etikkarbeid innenfor helse- og sosialsektoren. Det var helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen og KS-leder Halvdan Skard som delte ut Etikkprisen 2011 til Gjøvik kommune. Prisen er opprettet av prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving som skal stimulere kommunene til å arbeide systematisk med etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Prosjektet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), arbeidstakerorganisasjonene, Helsedirektoratet Turnus hele livet – Vi har forskjellige behov i forskjellige livsfaser, sier Elin Kvarekval Hansen. Hun har derfor tro på turnuser som tar hensyn til at de ansatte kan og vil arbeide ulikt avhengig av hvor de befinner seg i livet. Enkelte steder skriver leder turnusplanen og forventer at tillitsvalgte bare skal godkjenne den. Men hovedavtalen er klar på at ny turnusplan skal drøftes med tillitsvalgte så tidlig som mulig. – Da er vi likeverdige parter, sier Elin Kvarekval Hansen, en av Fagforbundets mange turnusinstruktører. Når Kvarekval Hansen møter arbeidsgivere, har hun med seg alle relevante lover og avtaler, KVALITET: – Det er viktig at vi bygger nye sykehjem, men en god eldreomsorg krever også at vi klarer å fylle tjenestene med ansatte som utvikler høy etisk kompetanse, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen i forbindelse med tildeling av årets etikkpris. Bare 100 valgte helsefag Mens nesten 800 personer begynte på teknisk fagskole i Hordaland sist høst, valgte bare 100 helsefag. – Vi mener at vi gir et godt tilbud, men vi har for få søkere. Det er felles over hele landet at søkertallet er lavt, sier opplæringsdirektør Inger Øvsthus-Tønder i Hordaland fylkeskommune til Bergens Tidende. Hun tror noe av grunnen til at få tar den statlig finansierte utdanningen, er at studentene ikke får automatisk lønnskompensasjon når de har gjennomført kursene. De får heller ingen egen yrkestittel.    KES og kommunesektorens organisasjon KS. Fagjuryen har blant annet merket seg at etikkarbeidet i Gjøvik kommune er solid forankret både blant lokalpolitikere blant annet hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. De legger hun godt synlig og signaliserer dermed at hun har et solid grunnlag for sine synspunkter. Hyppige helger Fagforbundet i hvert fylke utpeker instruktører, mens forbundet sentralt skolerer dem på ulike felt. Kvarekval Hansen har vært turnusinstruktør og i 20 år. og i kommuneledelsen, og at det praktiske refleksjonsarbeidet er spredt til over 20 avdelinger. Siri Bøgh sitter i juryen for Fagforbundet. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Da hun holdt et todagers turnuskurs for tillitsvalgte i Nedre Eiker nylig, ble det heftig diskusjon blant annet om helgearbeid. Noen ønsket ikke å åpne for å jobbe flere helger, mens en av ungdommene hadde en helt annen oppfatning. Dette er uansett et spørsmål som hun mener tillitsvalgte må tørre å ta opp med medlemmene. – Jeg har 40 prosent stilling, men trenger 100 prosent lønn. Jeg tar de vaktene jeg kan. Resultatet er at jeg jobber mer enn to helger i måneden, sa Line Myrvang. Hun mente Fagforbundet må være åpen for løsninger som kan sikre hele stillinger og dermed gjøre det lettere å rekruttere ungdom til yrket. Lokale modeller – Vi skal sitte i førersetet når vi utvikler nye modeller, sier Elin Kvarekval Hansen, og da må tillitsvalgte blant annet kunne arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid. Andre spørsmål som skapte livlige debatter var om tillitsvalgte bør godta en turnus med vakante vakter, om også deltidsansatte skal ha overtidsbetaling på den oppsatte F1-dagen, og om arbeidsgiver kan fjerne ei vakt ved å ringe den ansatte 24 timer før vakta begynner. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 1/2012 > 29 UNNGÅ MISNØYE: – Støter du på problemer i turnusarbeidet, må du vurdere om du skal innkalle til medlemsmøte, oppfordrer Elin Kvarekval Hansen. fbaargang2012 fbseksjonHEL