FIKK STØRRE STILLINGER Uten mer penger eller økt grunnbemanning måtte både ansatte og ledelse i Time kommune på Jæren tenke i nye baner. Tekst og foto: KJETIL S. GRØNNESTAD Prosjektet Fulltidsorganisering startet i 2008 med en spørreundersøkelse der de ansatte blant annet ble spurt om hvor stor stilling de ønsket seg, og hva som skulle til for at de skulle jobbe mer enn de gjorde i dag. – Snittet på ønsket stillingsprosent var 83 prosent. Det overrasket oss at så mange ikke ønsket full stilling, men vi har mange ansatte med små barn, og arbeidet er tungt både fysisk og psykisk. Dessuten ville ansatte i full stilling måtte jobbe på flere avdelinger. Det er nok mye av forklaringen, sier Anita Morales Stokdal, leder for Fagforbundet i Time. Todelte stillinger Kommunen innførte todelte stillinger, i en kombinasjon av bunden og ubunden arbeidstid. Den bundne arbeidstida er de faste vaktene som ligger til en vanlig stillingshjemmel. Den ubundne tida består av et visst antall tilleggsvakter den ansatte velger selv. For eksempel kan en person som tidligere var ansatt i halv stilling, bli ansatt i full stilling. Da vil hennes stilling bestå av 50 prosent bunden arbeidstid og 50 prosent ubunden arbeidstid. 12-ukers turnus – Vaktene i den ubundne arbeidstida fordeles i en forhandlingsturnus. De ansatte fordeler de ledige vaktene seg i mellom på felles forhandlingsmøter, forklarer Stokdal. Hver periode med ubunden arbeidstid er på 12 uker. De som er med på denne ordningen, får dermed oversikt over tilleggsvaktene i den ubundne tida i tre måneder ad gangen. Færre vikarer For å kunne dekke inn arbeid i ubunden tid, bruker Time kommune de ledige vaktene som finnes i vikariater og ubesatte stillinger. Før en stilling lyses ut, undersøkes det om vaktene i denne stillingen kan gå inn i den ubundne tida. Penger spart på vikarbudsjett og ubesatte småstillinger brukes til å dekke inn lønn for dem som jobber ubunden tid. I Time kommune har 59 personer nå fått utvidet sine stillinger på bekostning av vikariater og ubesatte stillinger, og 12 ansatte har fått fulltidsjobb. – Det er uansett vanskelig å få ansatt noen til vikariatene vi lyser ut. Det er ikke mange som vil flytte hit bare for å jobbe i et svangerskapsvikariat, sier Anlaug Mesfin, kommunalsjef for omsorg i Time. Til helgevaktene bruker kommunen studenter, for på lengre sikt å rekruttere nye ansatte til helse- og omsorgssektoren. Vil jobbe ett sted En av de største utfordringene var at mange ikke ønsket å arbeide ubunden tid andre steder enn i den avdelingen de vanligvis jobber i. – Dette var også en årsak til at flere ikke ønsket større stilling. Vi har forsøkt å argumentere med at FULLTIDSORGANISERING I TIME • Gjennomsnittlig ønsket stillingsprosent var 83 prosent. • 131 personer oppga at de ønsket økt stil- ling. • 59 personer fikk økt sin stilling. • Snittet på økning per stillingshjemmel var 23 prosent. • 12 personer fikk full- tidsstilling. 38 > Fagbladet 1/2012 15.-22 Onsdag 22-7.00 Lørdag/søndag fbaargang2012 fbseksjonHEL