døende opplever at det ikke blir gitt riktig støtte og hjelp, verken til barnet eller familien. I dag har vi ingen egne enheter for barn eller barnehospicer i Norge, og vi mangler kompetanse og organisering på et sømløst lindrende tilbud. Palliativ behandling for barn krever høy kunnskap og ressurser som er forskjellig fra behandling av voksne. Problemstillingene er sammensatte, både i forhold til grunnsykdommer, følgesykdommer og omgivelser. Ved å gi barn som er døendeª et slikt tilbud, kan man gi livskvalitet til det siste. Dette innebærer bedre og rett smertebehandling i trygge og verdige omgivelser i livets sluttfase. Det blir mulig å sikre gode minner fra et kort liv, og å gi støtte og rom for å snakke om døden i forkant og etterkant til familien og søsken. å forholde seg til et døende barn, er noe av det vanskeligste helsepersonell står overfor. Det berører det dypeste i oss, uavhengig av profesjonalitet. Foreldre stoler på at deres barn er i gode hender og får den beste behandlingen. Da er vår primære oppgave å sikre at det nettopp er slik. Dette kan bare gjøres ved at vi har et helsepersonell som har riktig kunnskap om og ferdigheter i palliativ behandling for barn. Ja til lindrende enhet og omsorg for barn er en landsdekkende organisasjon som ble stiftet i 2009. Vi arbeider for at barn skal få tilrettelagt et palliativt tilbud, og jobber for økt kunnskap om palliativ behandling for barn. Dette må gjøres gjennom å styrke utdanningen og forskningen på feltet, skaffe til veie bedre data, og påvirke politiske tiltak og økonomiske bevilgninger. Politikere bør innføre nasjonale retningslinjer som regulerer palliativ omsorg for spedbarn, barn og unge, fordi barna fortjener det. Les mer på www.palliativbarn.no Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fagbladet 1/2012 > 41 fbaargang2012 fbseksjonHEL