Debatt SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. POLITIKK Spleiselag Det er lenge siden vi mennesker oppdaget at samhold gir styrke. Spleiselag er en av flere former for samhold, som oftest knyttet til økonomiske bidrag. Vi hører ofte sentrale politikere uttale at våre velferdsordninger holdes oppe ved at vi står sammen om disse – at vi alle bidrar etter evne. Statsminister Stoltenberg er vel den som oftest minner oss om denne sammenhengen, og våre skattemyndigheter er flinke til å følge opp ved å skattlegge både inntekt og formue. I mange år har vi hatt (for) lett tilgang til å søke (snoke) i andres inntekts-, formues- og skatteforhold. Begrunnelsen for den lette tilgangen til andres data har visstnok vært at det skulle ligge en kontroll i at vi på denne måten tok en titt på status hos våre naboer, kjente eller kjendiser. Jeg har fulgt oppfordringen og foretatt en kontroll av tallene for statsminister Stoltenberg. Her finner jeg til min forbauselse at han – på tross av høy inntekt i mange år – ikke har formue som gir grunnlag for beskatning. Skal tro hva statsminister Stoltenberg mener om sosialøkonom Stoltenberg som ikke vil være med i dette spleiselaget? Vi LOmedlemmer stiller gjerne opp i spleiselag, om det så skulle være å hjelpe statsministeren med å betale sin skatt, for det koster å motta store gaver. Vi står sammen og letter børa for de som trenger det mest! Vi har tidligere i år foretatt valg både på kommunestyrer og fylkesting. I mange kommuner fikk vi nytt politisk lederskap, og jeg mener dette styrker demokratiet. Selv i min tradisjonelle røde kommune var valget denne gangen ikke avgjort på forhånd. Som vi alle vet, ble det en spesiell valgkamp på grunn av de forferdelige hendelsene i Oslo og på Utøya. LO var ivrig for å komme i gang, og var nesten før Arbeiderpartiet med å erklære valgkampen for åpnet. Her ser vi et spleiselag som er helt spesielt. En stor arbeidstakerorganisasjon opptrer som støttespiller og bidragsyter til makthaverne. Vi LO-medlemmer er rause og stiller gjerne opp i spleiselag, men dette minner mer om andre land til andre tider – langt mot øst. Oddny Gilberg, LO-medlem TURNUS Urettferdig og ikke mye likestilling Etter mange år som turnusarbeider, har jeg mange ganger stilt meg følgende spørsmål: Hvorfor har jeg et dårligere lov- og avtaleverk som turnusarbeider kontra dagarbeidere? Fordi helg skal jobbes. Om jeg får innkalling til møte på min F1-dag (fridag fordi jeg skal jobbe søndag) og den ukentlige fritida brytes og ikke kan gis den uken – hvorfor kan jeg ikke da få fri søndagen som er min jobbedag? For dyrt? Hvorfor kan ikke F1-dagen LITE FAMILIEVENNLIG: Turnusarbeid er både urettferdig og diskriminerende, mener innsenderen. styrkes og si det er turnusarbeiderens «søndag»? For dyrt? Hvorfor må turnusarbeidere jobbe på søndag i tilknytning til ferier? Du kan ha rett på fri, men ikke sikkert du får betalt. Hvorfor kan ikke turnusarbeidere få mer fri med daglønn som dagarbeidere, på røde dager om faglig forsvarlighet og vikarer er til stede? For dyrt? Arbeidsmiljøloven sier noe om søndagsarbeid, og som et av hovedpunktene skal den ikke jobbes. Da er det vel best mulig å jobbe disse minst mulig? Arbeidsgiver sier nei. Altfor dyrt! Det er vel og bra med både ferielov og arbeidsmiljølov. Hvorfor kan de ikke tilpasses turnusarbeidere bedre? Arbeidsgivere er lite villig til forhandlinger, så hvem tar utfordringen? Om ikke noe gjøres, mister vi mange varme hender til turnusyrker. Stadig flere ser sine rettigheter og syns ikke dette er greit lenger. Skal man sette familieliv og fritid til side fordi man velger et yrke som innbefatter turnusjobbing? Nina Fjeld Hansen, hovedtillitsvalgt og ressursperson i turnus, Fagforbundet Halden og Aremark TURNUS Omsorg og jobb I debatten om helsearbeidere skal jobbe hver andre, tredje eller fjerde helg må det tas i betraktning at veldig mange har delt omsorg for barn. Å jobbe hver tredje helg er helt håpløst å kombinere med omsorgsoppgavene. Jeg jobber selv hver fjerde helg, og det er mer en nok. Porsgrunn > Fagbladet 1/2012 > 53 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonHEL