Freser mot nytt sykehjemsanbud > STRESS ER SMITTSOMT Det er ikke bare stygge virus som sprer seg i kontorlandskap. Også følelser spres mellom kolleger, viser ny forskning. Kolleger som klager eller som løper rundt og roper til hverandre, vil gjøre at du også blir stresset, selv om du ikke har noen grunn til det. > BARNEHAGE FIKK ARBEIDSMILJØPRIS Tjeldstø barnehage fikk før jul Øygarden kommunes arbeidsmiljøpris for å ha redusert sykefraværet fra tretti til godt under ti prosent. Barnehagen har gjennom systematisk trepartssamarbeid klart å etablere et godt arbeidsmiljø. > VANSKELIG Å BYTTE JOBB Åtte av ti arbeidstakere over 50 år mener alderen er et hinder dersom de ønsker å bytte jobb, viser ny svensk undersøkelse. Og jo eldre man blir, desto vanskeligere opplever man det. > FÆRRE HMSFORSKRIFTER Arbeidsdepartementet har redusert antall forskrifter innenfor helse, miljø og sikkerhet fra 47 til 6. Samtidig er det lansert en omfattende informasjonskampanje om arbeidsmiljø. > KJEMIKALIER TAR 500 LIV 500 mennesker i Norge mister livet hvert år på grunn av skadelige kjemikalier, viser en ny rapport. Kunnskap og kompetanse er nøkkelen til et bedre arbeidsmiljø og mindre kjemikalieeksponering, ifølge rapporten. > FLERE LEVERER INN FARLIG AVFALL Det ble levert 1,2 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2010, en økning på 14 prosent fra året før. Siden 1999 er mengden farlig avfall økt med 114 prosent. De ansatte på Ammerudlunden sykehjem og Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening er overrasket og rasende over at byrådet i Oslo igjen vil konkurranseutsette sykehjemmet. – Vi er sjokkerte når vi ser hvordan det borgerlige byrådet vil ha ny konkurranse på driften av Ammerudlunden så kort tid etter Adecco-skandalen i fjor. Dette er uprofesjonelt, umoralsk og et slag i ansiktet på både beboere og ansatte, freser nestleder Per Egil Johansen i Sykehjemsetatens fagforening. Like før jul sendte byrådet ut et brev som varslet at driften på Ammerudlunden skal lyses ut i ny konkurranse så snart som mulig. Dette har opprørt de ansatte, som knapt har fått sine arbeids- og lønnsforhold i orden etter de massive avsløringene om ulovlige arbeidsforhold ved dette og flere andre sykehjem i fjor. Skuffet over Trygderetten En tannhelsesekretær som mente seg yrkesskadd av kvikksølvforgiftning fikk ikke medhold i trygderetten. – Kjennelsen er nedslående lesing, men det er likevel forhold her som kan brukes når vi nå skal føre disse sakene videre på vegne av våre medlemmer, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby. – Blant annet avviser ikke Trygderetten at noen kan ha blitt skadet, selv om faktum i denne konkrete saken ikke tilsa det. Det er imidlertid grunn til å tro at Nav vil forholde seg til denne kjennelsen på en restriktiv måte. – I disse sakene foreligger det nå SINT: Nestleder Per Egil Johansen i Sykehjemsetatens fagforening er både sint og overrasket over at byrådet vil konkurranseutsette driften av Ammerudlunden sykehjem. – Etter at det kommunale foretaket Omsorg Oslo KF overtok driften, har det vært jobbet med å stabilisere driften samtidig som mange av de ansatte har fått etterbetalt overtid fra Adecco. Dette er ennå ikke ferdig. Jeg hadde derfor ventet at byrådet ville opptre ansvarlig og ikke kaste KVIKKSØLVOFRE: Fagforbundet gir ikke opp kampen for tannhelsesekretærene. en prinsippkjennelse, men det foreligger uansett to andre kjennelser som går i motsatt retning, og Trygderetten tar ikke avstand fra de tidligere kjennelsene. Det er derfor grunn til å tro at en sak for sykehjemmet ut i en ny konkurranse om driften, sier Per Egil Johansen. – Dette viser at byrådet er mer opptatt av ideologi og privat konkurranse enn av kvalitet på kommunens tjenester til de eldre, fortsetter han. Tekst: PER FLAKSTAD lagmannsretten vil bli vurdert uten at Trygderettens nye kjennelse vil bli avgjørende, mener hun. I pressemeldingen fra Arbeidsdepartementet om kjennelsen framgår det at sakene som til nå har vært stanset, igjen skal behandles. – Fagforbundet tar kjennelsen til etterretning. Vi mener det er grunnlag for å hevde at det er tannhelsesekretærer som har vært utsatt for et så skadelig arbeidsmiljø at dette har gitt et sykdomsbilde som er karakteristisk for kvikksølveksponering, sier Rønning-Aaby. Fagforbundet har flere saker i Nav-systemet og saker for Trygderetten. Forbundet har også en sak som er berammet for Gulating lagmannsrett i april. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 1/2012 > 7 Illustrasjonsoto: Scanpix Foto: Scanpix fbaargang2012 fbseksjonKIR