Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Johan Øverberg Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Kjetil Edvardsen Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Mobiltelefonen ødelagt av brus SPØRSMÅL: Jeg lurer på om LOfavør Kollektiv hjemforsikring dekker mobiltelefon som er blitt ødelagt av brus. Vi er to som har LOfavør hjemforsikring.    Thea og E SVAR: Det vil nok komme litt an på omstendighetene om en slik skade blir erstattet. Hvis dere heller brus over mobilen sånn uten videre, så får dere ikke noe igjen på forsikringen. Men typiske uhell blir dekket, for eksempel hvis du kommer i skade for å velte flasken over mobilen så den blir ødelagt. Skadebeløpet må alltid overstige 1000 kroner for at det skal gis erstatning. Har mobilen lavere verdi enn 1000 kroner, gis det ingen erstatning. Vær klar over at mobiltelefoner faller ganske raskt i verdi. Verdien fastsettes til 100 prosent det første året, deretter avskrives verdien med 20 prosent av nypris for hvert påfølgende år. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen Midlertidig i mer enn fire år SPØRSMÅL: Jeg har i snart fem år arbeidet innen omsorgssektoren i en større kommune, og har hele tida hatt midlertidige kontrakter som tilkallingshjelp i ulike bydeler. Jeg har nå bedt min nåværende bydel om fast ansettelse. Kravet er blitt avvist med den begrunnelse at de ikke mener jeg oppfyller arbeidsmiljølovens krav om fire års sammenhengende ansettelse. De tar ikke hensyn til mine arbeidsperioder hos de andre bydelene. Jeg har også vært sykmeldt en periode. Kan dette få betydning?    TB SVAR: Hovedregelen er at man skal ansettes fast. Ett unntak er for eksempel hvis man utfører arbeid for andre (vikariat). Det må være reelt og konkret begrenset på en eller annen måte. Mange virksomheter har et høyt fravær av ulik art som skulle vært dekket ved en høyere grunnbemanning. Arbeidsmiljøloven § 14-9 (4) gir rett til fast ansettelse med alminnelig stillingsvern etter fire års sammenhengende midlertidig ansettelse. Fireårsregelen fastslår bare den maksimale tiden for å ansette midlertidig på lovlig måte. Grensa for hvor lenge et vikariat er lovlig, kan være nådd lenge før det, slik at man har krav på fast ansettelse. Hvis du har hatt sammenhengende ansettelse i ulike bydeler i kommunen i mer enn fire år, må din nåværende arbeidsgiver også se hen til dette. Det er kommunen som er din arbeidsgiver i forhold til fireårsregelen, ikke de ulike bydelene. Kravet til sammenheng betyr heller ikke at ansettelsesforholdet må være uten noe som helst avbrudd. Her vil man måtte foreta en totalvurdering av ansettelsesforholdet og begrunnelsen for avbruddet. Kortere avbrudd vil i praksis godtas. Lovlig sykmelding medfører heller ikke avbrudd. Dersom arbeidsgiver bevisst legger inn lengre opphold uten at det skyldes manglende arbeidsbehov, vil dette kunne bli ansett som en illojal omgåelse av loven. Dersom man har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, kommer reglene om oppsigelse av arbeidsfor- hold til anvendelse. Man får altså det samme oppsigelsesvernet som en fast ansatt. Rettigheten inntrer automatisk uten at du behøver å fremme noe krav. En arbeidsgiver som aksepterer dette bør da naturlig utstede en ny fast ansettelsesavtale. Hvis arbeidsgiver bestrider kravet, kan en arbeidstaker som er fratrådt, for eksempel fordi den midlertidige kontrakten har utløpt, kreve forhandlinger med arbeidsgiver i medhold av arbeidsmiljøloven § 17-3. Da gjelder de vanlige fristene om at søksmål må reises innen åtte uker, men innen seks måneder dersom det bare kreves erstatning. I praksis vil fristene ofte ikke få anvendelse fordi de forutsetter at arbeidsgiver har gitt en formriktig oppsigelse. Det har arbeidsgiver som regel ikke gjort, enten fordi de mener fireårsregelen ikke kommer til anvendelse, eller fordi de først blir klar over problemstillingen etter henvendelse fra arbeidstaker. Forbundsadvokat Johan Øverberg 24 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR