FIN MEN KORT: Utslippet fra denne hybriden er redusert med 75 prosent. Forbruket er 25 prosent lavere. Du kommer ikke til å se den i Oslo vest. Den er noen centimeter for kort til Ruters nye lengdekrav. Døra stengt for Unibuss Ruter utestengte Unibuss fra anbudet på Oslo vest på grunn av korrupsjonssaken som er under opprulling i selskapets toppledelse. Kjøringen på Oslo vest har en anslått verdi på 1,8 milliarder kroner. Selskapets nye styreleder, Cato Hellesjø, klaget på vedtaket, men like før anbudsfristen gikk ut i midten av november, opplyste Ruter at de opprettholder utestengingen. Fagbladet avslørte at også Norgesbuss er rammet av korrupsjon med den samme mannen som er korrupsjonssiktet etter sin tid i Unibuss. Heller ikke dette rokket ved Ruters avgjørelse. Følg saken på www.fagbladet.no Determoroåfåværemedpååbygge opp et slikt sted. busser på denne lengden, og er klare til å legge om produksjonen for å tilfredsstille lengdekravet. " Det er reell konkurranse så lenge tre produsenter kan levere, sier Ruters informasjonssjef Gry Isberg til Fagbladet.  Maksimal lengde " Hva skyldes da lengdekravet? " Karosserilengden på 18,75 meter gir størst praktisk passasjerkapasitet, og er således best egnet for bruk på de linjene som inngår i anbudet. Vi har satt krav om en lengde mellom 18,74 og 18,75 meter for at flest mulig leverandører skal få være med, sier Isberg. MAN produserer ikke hybridbusser på denne lengden. På spørsmål om hvorfor det ikke kreves hybridbusser ved dette anbudet, svarer Ruter på e-post: Driftssjef TROND VIK ved Unibuss, Rosenholm " Hybridbusser vurderes fortsatt å være i en tidlig testfase. Vi har valgt å prioritere kjent teknologi i dette anbudet. Dessuten er det sterke føringer fra våre eiere om å satse på biogass. Gradvis til 18,75 Ruter har gradvis justert sine anbud til å ende opp med en absolutt karosserilengde i anbudet for Oslo vest. I anbudsrundene fra 2003 og 2004 ble det krevd 18 meter, som alle produsenter kan levere. Fra og med 2007 ble det krevd at rutene skulle trafikkeres med busser på inntil 18,75 meter. I år ble alle over 18,75 og under 18,74 meter utelukket. Kvalitetsdirektør Marit Elin Leite i Ruter forklarer utviklingen slik på e-post via Isberg: " Det er en faglig vurdering som ligger til grunn for kravspesifikasjonene all den tid Ruter er opptatt av funksjonalitet og kapasitet. 32 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM