utviklet og innført en standard, NSINSTA800, som er et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Den inneholder blant annet felles retningslinjer for hva som er rengjøringskvalitet og hvordan denne skal måles. Riktig bruk av standarden vil bidra til høyere kvalitet på renholdet. Innføring og bruk av standarden vil også ha positiv helseeffekt på den som utfører renholdet. Standarden bidrar derfor til bedre folkehelse gjennom at det er helse i både renholdet som utføres og i selve utførelsen av renholdet. I Fagforbundet er det opprettet et eget INSTA-team, bestående av sju personer, som kan bidra til opplæring i standarden. Det er også opprettet et samarbeid med Fagakademiet om kurs i standarden. En tilsvarende standard for bygg- drift er i startgropa. I samarbeid med Norsk Standard har Fagforbundet startet arbeidet med å få på plass en standard for de fleste vanlige byggdriftertjenestene. Yrkesgruppene ovenfor er kun brukt i et forsøk på å illustrere hva samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven vil innebære for ansatte i kommunene som ikke arbeider i helsesektoren, samt hva som allerede er gjort og hva som gjøres for å øke kvaliteten på tjenestene som utføres. Utvikling og innføring av kvalitetsstandarder kan også være aktuelle for andre yrkesgrupper, blant annet for yrkesgruppene innenfor renovasjon, vann og avløp og park, idrett og bad. Hvordan resultatet av gjennomføringen av samhandlingsreformen, samt etterlevelse av den nye folke- helseloven vil se ut, er det vanskelig å gi presise spådommer om. Det som likevel er sikkert, er at et godt resultat vil være avhengig av at helsesektoren og de tekniske tjenestene i kommunene drar i samme retning. Dette taler for at kommunene bør ha interesse av ikke å konkurranseutsette de tekniske tjenestene. Ved konkurranseutsetting vil de tekniske tjenestene frikobles, og kommunene har dermed ikke lenger noen kontroll over at folkehelseloven etterleves. Private aktører vil ikke ha noen økonomiske insentiver for å etterleve loven, og de er heller ikke forpliktet til å gjøre det. Helsesektoren og de tekniske tjenestene i kommunene bør derfor spille på lag gjennom en felles dugnad for bedre folkehelse. FOREBYGGER: Godt renhold er viktig for folkehelsa, og riktig bruk av standarden bidrar til høyere kvalitet på renholdet. Fagbladet 1/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM