Seksjonsleder Interessert i dyrepleie? Fagforbundet trenger flere dedikerte medlemmer til faggruppa for dyrepleiere og klinikkassistenter. Faggruppa jobber med saker som er aktuelle for yrket, deriblant utdanning, autorisasjon og profilering. Gruppa møtes tre–fire ganger i året, og mesteparten av arbeidet gjøres på møtet, men man må også være forberedt på å gjøre noe arbeid mellom møtene. Ønsker du å sitte i faggruppa eller bare har noen spørsmål – ta kontakt med karianne.hansen.heien@fagforbundet.no    Karianne Hansen Heien Brannmenn generelt gir for mange dispensasjoner. Brann- og redningstjenestens økonomi ble tatt opp som et eget punkt, med særlig bekymring for kostnadene ved drift av nødnett og evnen til å ha god nok beredskap i hver enkelt kommune. Gruppa ga uttrykk for at det ofte var tilgjengelige ressurser som definerte ROSanalysen, og ikke motsatt. Karianne Hansen Heien på Stortinget Arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum møtte før jul representanter for Justiskomiteen og Kommunalkomiteen på Stortinget for å presentere brann- og redningsvesenets viktigste utfordringer. Arbeidsgruppe brann tok blant annet opp mangelen på lovpålagt utdanning av brann- og redningspersonell og at det må bli lettere å utdanne brannkonstabler på regionalt nivå. De påpekte også behovet for regionale øvingssentre både i forhold til utdanning og felles øvelser for nødetatene. Gruppa ga uttrykk for det de oppfatter som manglende tilstedeværelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og at de savner et aktivt direktorat. Ny dimensjoneringsforskrift ble etterlyst, i tillegg til mangel på veiledning til risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), og at DSB Vaktmesterstandard Faggruppe vaktmestere er i dialog med Standard Norge om utarbeidelse av en standard for vaktmestere/driftsoperatører. Standard Norge har utarbeidet et utkast til standard og ønsker at Fagforbundet er representert i det videre arbeidet gjennom å delta i en arbeidsgruppe.    Marit Wahlstedt Saksbehandlingskurs for teknisk sektor Fagakademiet inviterer til todagers praktisk rettet kurs med tema forvaltningsrett og saksbehandling for teknisk sektor 6.–7. mars i Oslo. Kurset koster 3500 kroner, og inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/te og pausemat begge dager. Du kan søke arbeidsgiver og Fagforbundet om støtte. Eventuelt behov for overnatting på hotell kommer i tillegg. Påmeldingsfrist er 6. februar. For mer informasjon og påmelding: www.fagakademiet.no    ÅR Kommunale inne- klimaavtaler? Det virker som om den internasjonale oppslutningen om avtaler for å redde miljøet bare er sånn passe, for å si det mildt. Heldigvis skjer det mye lokalt. Det er bra at vi jobber med det ytre miljø, men hvordan står det til med jobbinga for inneklimaet vi jobber i alle sammen? Spørsmålet har sikkert mer enn ett svar for hver norske kommune, men er relevant likevel. Nå skal samhandlingsreformen settes ut i livet. En av de viktige sidene ved reformen er økt satsing på forebygging. Det skal legges større vekt på folkehelsearbeid, og det kommer til å virke inn på jobbene til de fleste av oss. I fokusartikkelen i denne utgaven av Fagbladet skriver vi om betydningen vaktmestere og renholdere har i arbeidet med inneklima. Jobben de gjør bidrar til å forebygge sykdom, både hver for seg og sammen. Blant annet bidrar godt drevne ventilasjonsanlegg Blant annet bidrar godt drevne ventilasjonsanlegg og renhold av god kvalitet til å forebygge utvikling og forverring av astma og andre luftveissykdommer. og renhold av god kvalitet til å forebygge utvikling og forverring av astma og andre luftveissykdommer. Både Astma- og allergiforbundet og Arbeidstilsynet har sett denne sammenhengen. På NAAFs hjemmesider kan man finne en inneklimatest for skoler og barnehager, pluss en rekke faktaark og veiledere. På Arbeidstilsynets sider finnes veilederen klima og luftkvalitet på arbeidsplassene. Felles for disse sidene er at sammenhengen mellom helse og godt inneklima er framhevet. Arbeidsmiljøloven setter også krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. STEIN GULDBRANDSEN Kan samhandlingsreformen innebære at kommunene må ta tydeligere og sterkere grep om eget inneklima? Hvis svaret er ja, vil det være viktig å unngå privatisering av renhold og vaktmestertjenester, og utvikle den viktige kompetansen disse kollegene har i det forebyggende arbeidet på arbeidsplassene. 38 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM