Helse og sosial Mange veier til heltid Flere med fagbrev Fem fylkeskommuner har fått prosjektpenger for å utvikle opplæringsmodeller på arbeidsplassene i kommunene. Målet er at flere ansatte innenfor barnehage- og omsorgssektoren skal ta fagbrev. – Dette gir en mulighet for voksne ansatte til å få systematisert og dokumentert sin realkompetanse for å ta fagbrev, sier Kristine Hansen, rådgiver i Fagforbundet. Hun oppfordrer ansatte med rett til videregående opplæring om å gripe sjansen. Hordaland, Hedmark, Vestfold, Nord-Trøndelag og Rogaland skal være med i prosjektet som varer ut 2013. – Jeg tror Fagforbundet har mange medlemmer som kan tenke seg å ta fagbrevet, sier Hansen. Hun oppfordrer interesserte til å ta kontakt med Fagforbundet i ett av de fem fylkene.    KES Heltid var tema på Trondheimskonferansen der Mette Nord fra Fagforbundet var en av innlederne og tok til orde for lovfesta rett til heltid. Da arbeidsmiljøloven ble endret i 2006, fikk deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsbrøk. Men bare hvis dette ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. – Denne forutsetningen er blitt en bremsekloss for flere hele stillinger, sa Mette Nord, nestleder i Fagforbundet, på årets Trondheims-konferanse i regi av LO i Trondheim. Hun mener derfor at bevisbyrden må snus. – Det er den eneste lovendring som kan sikre retten til heltid, sa Nord. Ikke bærekraftig Nestlederen i Fagforbundet mener det er dårlig likestillingspolitikk at ansatte i skolefritidsordninger, renhold samt pleie og omsorg – alle sektorer med stor overvekt av kvinnelige ansatte – blir økono- SER MULIGHETER: – Dersom kommunene ikke splittes opp, kan folk jobbe på tvers av sektorene. Slik kan vi løse deltidsproblemet, mener Mette Nord. misk avhengige av partnere eller offentlige støtteordninger. Arbeidsgivere bruker mye tid til administrasjon, internkontroll og informasjon med mange småstillinger. – Men de små stillingene er også et samfunnsproblem. Behovet for fagutdanna personell, særlig innen helsesektoren, vil øke. Men hvem vil satse på en fagutdanning hvor de ikke kan vente hel stilling og full lønn? spør Nord. Lokale vikarpooler – I stedet for vikarbyråer, bør kommunene opprette egne vikarpooler, mener Mette Nord. Hun ser for seg at utgifter til vikarer og refusjon av sykepenger kan brukes til å lønne heltidsansatte i kommunale vikarpooler. – En tredel av ansatte i kommunene har ingen formell kompetanse. Hvorfor ikke fylle på med kompetanse slik at vi får flere ansatte med fagbrev i sykehjem, barnehager og renhold? spør hun. Andre nødvendige tiltak for å få bukt med deltid er økt grunnbemanning i sykehjemmene og lik fordeling av helgevakter og økte tillegg for å jobbe helg. – Nå er det slik at noen yrker forhandler seg bort fra helgevakter, mens deltidsansatte som stadig jakter på vakter, ofte jobber to av tre helger. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN I februar går startskuddet for de første nettverkssamlingene blant kommunene som deltar i programmet «Sammen om en bedre kommune». Nettverkene er inndelt etter temaene i utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune»: heltid–deltid, sykefravær, kompetanse og omdømme. Utviklingsprogrammet som skal gå fram til 2015, er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet og KS, LO-kommune, Akademikerne, Unio og YS-kommune. Partssamarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjon og politisk ledelse er en forutsetning for å få være med. – Et viktig mål for teamet som arbeider med heltid– deltid, er å finne fram til løsninger som alle parter kan enes om, sier rådgiver Anne Grimsrud i Fagforbundet. Sammen med kollegene Kristen Dalby og Bjørn Pettersen er hun ressursperson på vegne av alle arbeidstakerorganisasjonene. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE BEDRE SAMMEN: – Skal vi oppnå noe, må vi samarbeide, sier rådgiver Anne Grimsrud i Fagforbundet. Nettverk for en bedre kommune 28 > Fagbladet 2/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL