– Restriktiv med unntak – Det er viktig å holde seg innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser når det settes opp turnuser, sier Kjellfrid T. Blakstad i Fagforbundets politiske ledelse. Tekst: PER FLAKSTAD Hun mener det må skilles tydelig mellom vanlige turnuser og særtilfeller der en god faglig begrunnelse tilsier at en skal søke om dispensasjon fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Dette er såkalte medleverturnuser. – Denne saken fra Karmøy er et slikt tilfelle. Både verneombud og forbundets kompetansesenter i Rogaland har gjennomgått saken og godkjent turnusen etter en grundig vurdering. Slike dispensasjoner gis for ett år av gangen, fortsetter hun. Samtidig understreker Kjellfrid T. Blakstad, som leder forbundets Seksjon helse og sosial, at hovedmålet må være å lage turnuser som holder seg innenfor arbeidsmiljølovens rammer. – Det fins mange muligheter innenfor disse rammene til å lage fleksible ordninger og utarbeide turnuser som ivaretar målet om mest mulig hele stillinger, sier Blakstad. – Det er en grunn til at vi har en arbeidsmiljølov med begrensninger på hvor lange vakter det er lov å jobbe. Vi vet ikke hva langvakter gjør med helsa TIPS: Kjellfrid T. Blakstad oppfordrer tillitsvalgte til å bruke heftet «Fleksible arbeidstidsordninger – forhold knyttet til turnus og arbeidstid». over lengre tid. Spesielt i en tid der myndighetene ønsker at folk skal stå lenger i jobb, mener forbundet at en oppmyking av disse bestemmelsene ikke er en fornuftig vei å gå. Fagforbundet har, sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner, gitt ut heftet «Fleksible arbeidstidsordninger – forhold knyttet til turnus og arbeidstid». Kjellfrid Blakstad mener det er mange gode tips å hente her, og oppfordrer tillitsvalgte til å bruke det. brukarane er viktig, og at lange vaktar er best, men ho tykkjer sjølv det er mykje å arbeide ei heil veke. Positiv utvikling Den nye turnusen frå 2009 fungerte bra for dei tilsette. Brukaren var inne i ei positiv utvikling; han kommuniserte betre og vart rolegare. – Sjukefråveret fell umiddelbart. Det same gjorde talet på utfordrande åtferd. Eg trur det kom av omlegging av turnus, men òg av di det hadde gått seg til i den nye bustaden, seier verksemdsleiar Elin Hansen. Brukaren, som før hadde trengt følgje av to miljøarbeidarar eller -terapeutar heile dagen, viste ei så god utvikling at nokon ymta frampå om at det kanskje ville vere betre for han berre å ha ein om gongen. Han hadde fått betre språk, og trong ikkje lenger vedtak om tvang. For to år sidan gikk dei over til å arbeide ein til ein med denne brukaren Men dei tek framleis vare på tryggleiken til dei tilsette. – Med bakvaktsordninga er ein av dei tilsette alltid klar til å rykke ut, til dømes ved utfordrande åtferd. Men etter to års drift har det enno ikkje vore naudsynt å nytte denne moglegheita, seier Elin Hansen. Ingen turnus passar alle Verksemdsleiaren fortel at då dei la om turnusen i 2009, starta dei med blanke ark. Alle dei tilsette fekk høve til å søke på nytt. Nokon valde å halde fram i bustaden, andre søkte seg til andre arbeidsplassar i kommunen. – Det må vere frivillig å arbeide lange vakter. Men ein eller to kan ikkje øydeleggje ei turnusordning som fungerer godt for brukaren og for dei andre tilsette, meiner Elin Hansen. Ho er overtydd om at kva for ein turnus- ordning som passar dei tilsette, handlar om innstilling og nettverk. – Men uansett om vi vel denne eller ein meir ordinær turnus, vil han ikkje passe alle frå dei er 20 til dei er 67 år, seier verksemdsleiaren. Mindre deltid • Før innføring av lange vakter arbeidde dei tilsette i bustader for personar med utviklingshemning gjennomsnittleg mellom 40 og 50 prosent. No er gjennomsnittleg arbeidstid mellom 70 og 85 prosent. • På bustaden i Rusvikvegen 3 arbeider dei tilsette bare lange dagvakter. Alle som er tilsett i langturnusen, arbeider 100 prosent. • Her arbeider totalt 13 personar, åtte i langturnus og fem på ettermiddag og natt. Fire av dei 13 er menn. • På tre andre stader i verksemda praktiserer dei lange vakter i helgene. 38 > Fagbladet 2/2012 Foto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonHEL