Seksjonsleder VERKTØYKASSE: – Jeg tror de fleste som arbeider pleie og omsorg av og til trenger inspirasjon for å finne på noe nytt, mener Marte Saugestad. Hjelp til å sprite opp dagen Snart kan du gå på nettet og finne filmsnutter om positive tiltak som tidligere er presentert på Kreativ omsorgkonferanser. Marte Saugestad skal bruke 2012 til å spre ideer som kan gjøre hverdagen på sjukehjemmet litt bedre. Kanskje også litt morsommere. Saugestad er engasjert av Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) for å oppsøke og filme en del av de mange gode prosjektene som er blitt presentert på Kreativ omsorgkonferanser. – Jeg tror det hadde vært nyttig for flere enn deltakerne på konferansene å få kjenneskap til alle de flotte tiltakene, sier hun. Film og hefte Tema og reiserute er ennå ikke spikra. Men sittedans og musikk som kommunikasjonsmiddel blir trolig to av flere miljøtiltak som snart blir til filmsnutter på hjemmesida til SHS. konferanse i regi av SHS. Hvert år samles mellom 120 og 150 deltakere fra hele landet for å møte mennesker som kan fortelle om eller vise fram kreative tiltak fra sin arbeidsplass. – Det skjer så mye bra som fortjener å bli dokumentert og gjort bedre kjent, mener Marte Saugestad. Og hun tror mange av tiltakene egner seg godt på film. Derfor vil hun besøke en rekke steder mellom Karasjok og Kristiansand for å lage små filmsnutter og intervjue ansatte som har utviklet og som bruker arbeidsmåter som kan inspirere andre. Alle filmene blir også lagt på cd i tillegg til at miljøtiltakene blir samla i et hefte. Noe for alle Videoprodusenten ser for seg at alle klippene blir lagt inn på hjemmesida til Kreativ omsorg, og at alle kan komme gratis inn på idébanken eller verktøykassa. – Jeg håper mange vil benytte muligheten til å klikke seg inn på ett eller flere prosjekter for å sprite opp dagen litt, sier Marte Saugestad. Hun sier hensikten er å finne fram til miljøtiltak som er enkle å bruke av de fleste. Kreativ omsorg er en årlig Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Gledelig tilbud om fagbrev for voksne Voksne i omsorgs- og oppvekstsektoren får nå mulighet til å ta fagbrev mens de står i jobb. Det er svært hyggelig at mange av våre medlemmer kan kvalifisere seg enda bedre til yrkene sine. Kunnskapsdepartementet har satt i gang forsøksprosjekter i de fem fylkene Hedmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Rogaland og Vestfold. Noen kommuner har allerede prøvd ut modeller for dette på egen hånd. Det nye er at det settes i gang systematisk utprøving i større deler av landet. Det er nedsatt en fag- gruppe som skal følge prosjektet framover. Wenche Skorbakk, rådgiver i Fagforbundet og Fagforbundet skal være med i planleggingen og tilretteleggingen lokalt slik at vi får gode opplæringsmodeller som fungerer for deltakerne. leder av Faglig råd for helse og sosial, har fått plass i gruppa. Fagforbundet skal være med i planleggingen og tilretteleggingen lokalt slik at vi får gode opplæringsmodeller som fungerer for deltakerne. Medlemmer og tillitsvalgte i de fem forsøks- fylkene har allerede fått informasjon om prosjektet. KJELLFRID T. BLAKSTAD Prosjektperioden skal gå over tre år. Det er sannsynlig at de modellene som nå utvikles videreføres etter at forsøksperioden er over – ikke minst fordi kommunene også er positive. En fersk Fafo-rapport viser at pleie- og omsorgssjefer i kommunene ønsker seg mer faglært arbeidskraft. Fagforbundet skal følge nøye med framover for å sikre at medlemmer som har stått lenge i jobb skal få mulighet til en formell kompetanse. Vi vet at dere allerede har en solid porsjon realkompetanse, men et fagbrev betyr også heving av lønn og status. Det fortjener dere! 42 > Fagbladet 2/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL