Debatt SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. PAPIRLØSE Ingen mennesker er ulovlige Den umenneskelige behandlingen av Maria Amelie bidro til å sette fokus på situasjonen for Norges såkalte «papirløse». Siden har det skjedd lite. De papirløse er mennesker som har fått avslag på sine asylsøknader, men som ikke kan tvangs- Folk som har jobbet i Norge i flere år, kastes ut av landet. Familier med barn født og oppvokst i landet, lider den samme umenneskelige skjebnen. De som fronter denne politikken – enten de er ansiktsløse byråkrater eller politikere – gjemmer seg bak lovverket. For vanlige mennesker har loven blitt et paradoks. Når landets befolkning ikke lenger ser verken logikk eller rettferdighet flyktning- og asylsaker er i ferd med å svekke denne støtten. Du kan lese mer om kam- panjen Papirløse – Ingen mennesker er ulovlige på http://papirlose.no. Eddie Whyte Eddie Whyte er tillitsvalgt i Fagforbundet og en av de faste bloggerne på fagbladet.no. Da dette innlegget ble publisert, førte det til mange reaksjoner som du kan lese på http://tiny.cc/r6zsp ARBEIDSMILJØ Bratten i utakt med virkeligheten Anne-Kari Bratten i Spekter tar til orde for en ekspertkommisjon som skal gå igjennom dagens arbeidstidsordninger i arbeids- miljøloven. Kravet om kommisjon er det eneste nye fra Bratten, for målet hennes er det samme gamle kjente: Bratten vil utvide arbeidstidsordningene og legge mer makt på arbeidsgivers hender. Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet gått igjennom tilstanden i norsk arbeidsliv, deriblant arbeidstidsordningene, og lagt fram en stortingsmelding på grunnlag av denne grundige tilstandsrapporten. Stortinget behandler nå denne arbeidslivsmeldingen, som jeg er saksordfører for. Vi i Arbeiderpartiet inviterer alle til innspill om hvordan vi kan skape et    > bedre arbeidsliv. Det kan folk i lovens praksis, har lovverket mistet sin troverdighet. Fagbevegelsen trenger en strategiplan som kjemper mot ulovlige ansettelsesforhold og som samtidig sikrer rettighetene til våre papirløse arbeidstakere. Mange papirløse er i (svart) arbeid, og de er ikke fagorganisert. Flere arbeidsgivere har nylig fått bøter for å ha ansatt papirløse uten gyldige tillatelser. Ingen vet nøyaktig hvor mange papirløse som fins i Norge. For to år siden anslo Statistisk sentralbyrå at det kan dreie seg om alt fra 10.000 til 32.000 personer. De representerer den mest sårbare gruppen innenfor arbeidslivet – bundet av slavekontrakter og uten de rettighetene fagbevegelsen har kjempet fram på vegne av alle arbeidstakere i landet. Fagbevegelsen kan ikke godta en varig papirløs underklasse i Norge bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærmet uten rettigheter. I det forrige stortingsvalget valgte mange LO-medlemmer å gi sin støtte til de rødgrønne basert på en felles forståelse av solidaritetsbegrepet. Regjeringens firkantede holdninger i Når landets befolk- sendes ut av landet, enten fordi hjemlandet ikke vil ta dem imot eller fordi de kommer fra urolige områder i verden der det ikke er forsvarlig å sende dem tilbake. De lever ofte under svært vanskelige sosiale forhold. Mange av de papirløse barna har tilbrakt store deler av oppveksten sin i Norge, eller er født her. Situasjonen deres har blitt enda vanskeligere etter at deres foreldre i fjor mistet muligheten til å arbeide. Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker nesten helt uten rettigheter, og ofte i stor nød. Mens andre land har gjennomført ulike former for regulariseringer, har Norge en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Fagbevegelsen har selvfølgelig en viktig rolle å spille her. Fagforbundets landsmøte og LO-kongressen neste år gir tillitsvalgte på grasrota muligheten til å vise at begrepet internasjonal solidaritet også betyr noe innenfor våre egne grenser. Daglig leser vi om saker som ikke kan oppfattes som annet enn urettferdig og totalt i strid med fagbevegelsens verdier. ning ikke lenger ser verken logikk eller rett- ferdighet i lovens praksis, har lovverket mistet sin troverdighet. Har du husket å bruke gavekortet ditt? Gavekortet var vedlagt i desemberutgaven av bladet. Bestilles på denne linken www.stenaline.no/sctp307 FFagbladet 2/2012 > 53 Bestill og reis innen 29. mars! fbaargang2012 fbseksjonHEL