Kirke, kultur og oppvekst Nettverk for bedre kommuner Flere med fagbrev Fem fylkeskommuner har fått prosjektpenger for å utvikle opplæringsmodeller på arbeidsplassene i kommunene. Målet er at flere ansatte innenfor barnehage- og omsorgssektoren skal ta fagbrev. – Dette gir en mulighet for voksne ansatte til å få systematisert og dokumentert sin realkompetanse for å ta fagbrev, sier Kristine Hansen, rådgiver i Fagforbundet. Hun oppfordrer ansatte med rett til videregående opplæring om å gripe sjansen til å skaffe seg fagbrev, trygghet i jobben og mulighet for høyere lønn. – Dessuten betyr utdanning gjerne en erkjennelse av at du allerede kan mye, sier hun. KES I februar går startskuddet for de første nettverkssamlingene blant kommunene som deltar i programmet «Sammen om en bedre kommune». Nettverkene er inndelt etter temaene i utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune»: heltid–deltid, sykefravær, kompetanse og omdømme. Utviklingsprogrammet som skal gå fram til 2015, er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet og partene i arbeidslivet (KS og de ansattes organisasjoner LO-kommune, Akademikerne, Unio og YS-kommune). Partssamarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjon og politisk ledelse er en forutsetning for å få være med i utviklingsprogrammet. – Et viktig mål for teamet som BEDRE SAMMEN: – Skal vi oppnå noe, må vi stå sammen, sier rådgiver Anne Grimsrud i Fagforbundet. arbeider med heltid–deltid, er å finne fram til løsninger som alle parter kan enes om, sier rådgiver Anne Grimsrud i Fagforbundet. Dalby og Bjørn Pettersen er hun ressursperson for hele programmet på vegne av alle arbeidstakerorganisasjonene. Sammen med kollegene Kristen Tekst og foto: MONICA SCHANCHE 28 > Fagbladet 2/2012 – Ny barnehagelov vil styrke kvaliteten – Forslaget til ny barnehagelov vil styrke kvaliteten i barnehagene, sier Mette Henriksen Aas i Fagforbundets politiske ledelse. Henriksen Aas er derimot skuffet over at forslaget ikke styrker kommunenes kontroll på at de økonomiske overføringene til barnehagene ikke brukes til barnas beste. – Departementet har ikke hørt på våre argumenter i spørsmålet om å styrke kontrollen. I stedet skal det lages en egen høring om finansieringssystemet i barnehagesektoren. Dette mener vi er feil framgangsmåte, sier Henriksen Aas som er leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Bedre bemanning Barnehagelovutvalget, som har vært ledet av Kjell Erik Øie, har kommet med flere forslag for å styrke barnas rettigheter, som etter utvalgets mening må lovfestes. I tillegg foreslår utvalget å regulere grunnbemanningen og den pedagogiske bemanningen. Samtidig mener utvalget at varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder må fjernes og at kravet om dispensasjonen fra pedagogisk norm også fjernes. Et flertall i utvalget ønsker å lovfeste at en firedel av de ansatte i barnehagene skal ha kompetanse som barne- og ungdomsarbeider innen 2020. – Vi er fornøyd med at bemanningsnormen endres fra pedagognorm til voksentetthet. Det vil styrke bemanningen i barnehagene. Fagforbundet mener det er mye bedre at det er antall barn som sier hvor mange voksne som skal være i barnehagen, sier Mette Henriksen Aas. – Det er også positivt at normen blir en del av lovteksten, og ikke bare en forskrift, legger hun til. Barnas beste – Jeg er opptatt av at barn og foreldre skal få et barnehagetilbud med høy kvalitet uavhengig av hvor de bor i landet. Det er viktig at regelverket legger til rette for å nå dette målet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Utvalgets utredning vil bli sendt på offentlig høring. Kunnskapsministeren understreker at det er svært viktig med tilbakemeldinger, og hun håper på innspill og uttalelser fra hele barnehagesektoren. Tekst: PER FLAKSTAD FOR BARNAS BESTE: Mette Henriksen Aas mener forslaget til ny barnehagelov vil styrke kvaliteten. Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2012 fbseksjonKIR