Idagser vi forfallet Allerede for 15 år siden innførte Drammen en tilsvarende modell som Tromsø nå ønsker. " Det har ikke vært problemfritt, mener leder av Fagforbundet Drammen, Elisabeth Arntzen. Hun beskriver en annen hverdag i forhold til vedlikehold på skoler og kommunale bygninger i dag enn før 1996. Drammen bestiller i dag de aller fleste vaktmestertjenester fortløpende. Tromsø har brukt nettopp Drammen som studiekommune. " Det framholdes at det har blitt billigere, at det ble for dyrt med vaktmestre i bygningene, men det avhenger av hvilke poster man sammenlikner, mener Arntzen. " Etterslepet på vedlikehold har blitt større. I dag er brukere vant med et forfall på skoler og kommunale bygninger som man ikke ville akseptert tidligere, mener hun. " Den kommunale vaktmestertjenesten er så godt som forsvunnet. Stillingene ble ikke fylt opp etter hvert som folk sluttet. Vi som har jobbet i kommunen i flere år, ser endringene. Alle de småtingene som vaktmestrene gjorde før, gjøres ikke lenger, sier Arntzen. lom vaktmestrene kunne utnyttes bedre. Arbeidet har pågått siden 2008.  Det ble konkludert med at samtlige vaktmestre skulle være tilknyttet sine bygg, men med faglig samarbeid mellom vaktmestrene i geografiske regioner. Det var en god prosess som inkluderte alle parter, også brukerne, og med en konklusjon som alle var enige i. I år ble alt utredningsarbeidet satt til side, sier Hansen. " En rå prosess, mener leder av Fagforbundet Tromsø, Bjørn Willumsen. " De setter jo til side det partene ble enige om, sier han, og frykter at vedlikeholdsetterslepet på kommunens bygninger vil stige med en slik modell. " Vedlikehold har i lang tid vært en salderingspost, sier han. Ikke noe å spare Leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, syns det er mest synd at skolen får bygninger og områder som ingen bryr seg om eller ser forfallet på. Fordi ingen har ansvaret og ingen har i oppgave å se dem og dermed har en yrkesstolthet overfor dem.  Dessuten er vaktmesteren enn ikke-lærer som kan gi elevene en pust i bakken i forhold til hele tiden å skulle prestere. Vaktmesteren er en god og viktig miljøarbeider, sier Henriksen Aas. Seksjonslederen mener heller ikke at det er penger å spare på dette.  Det tar lenger tid før ting blir utbedret. Og andre ansatte på skolen må bruke tid på ikke-elevrelaterte oppgaver. Fagbladet 2/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonKIR