Seksjonsleder Utdanning for kirkeverger Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst vurderer å utvikle en utdanning for kirkeverger og andre ansatte i kirkeadministrasjonene i samarbeid med Seksjon kontor og administrasjon. Tanken er at utdanningen skal gi basiskunnskap i Yrkes-NM personalledelse, økonomi, kirkekunnskap og ledelse. Rammen er 60 studiepoeng, fordelt over minst to år. Planen er å få fram et forslag til studieopplegg i løpet av våren, med oppstart på nyåret i 2013 dersom de klarer å sikre finansiering. MoS Fagforbundet har satt ned ei arbeidsgruppe som planlegger YrkesNM for barne- og ungdomsarbeidere, mens fylkesseksjonene skal arrangere fylkesmesterskapene. Yrkes-NM er det viktigste utstillingsvinduet for yrkesfag, og det går av stabelen på Lillestrøm 31. oktober–2. november 2012.    IVR Tidstyver i barnehagen Fafo har laget en rapport om tidstyver i barnehagen på oppdrag fra Bydel Alna i Oslo. Undersøkelsen viser at barnehagebarn får stadig mindre voksenkontakt i barnehagen, og at de ansattes tid spises opp av andre gjøremål. Forskerne finner at ledelse gjennom lederteam har flere fordeler, men det har samtidig svekket ledelsens nærvær i barnehagene.    IVR Endringer i gravferdsloven Forslag til ny forskrift til gravferdsloven kommer snart på høring. Det kan bli foreslått endringer for tilrettelagte gravsteder, standardiseringskrav for inndeling og kartplan, krav om universell utforming, endring av krav til jordoverdekning, kister og sikring av gravminner og muligheter for minnelund. Vil du vite mer, kontakt trygve.natvig@fagforbundet.no IVR Det beste til de minste! 20. mars arrangeres Barnehagedagen – for åttende året på rad. Årets slagord er «Det beste for de minste» og handler om kvalitet for liten og stor. Fagforbundet og Utdanningsforbundet er enige om at en god barnehage trenger godt kvalifisert personale, og et godt etter- og videreutdannings- tilbud. De mener at barnehagene må sikres flere førskolelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter på denne dagen, men slagordet kan være et fint utgangspunkt for blant annet å utfordre lokale politikere.    IVR Bedre vilkår for barnehagebarn Øie-utvalgets forslag til ny barnehagelov er nå overlevert til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Lederen av utvalget, Kjell Erik Øie, kalte det «en kjærlighetserklæring til barnehager og barnehagebarn». Jeg har sittet som medlem i utvalget, og er fornøyd med at Fagforbundet har fått gjen- nomslag for flere av sakene som er viktige for oss. En ny lov basert på dette forslaget vil bedre kvaliteten på tilbudet til barna. Å styrke bemanningen og kompetansen i barnehagene står høyt på våre medlemmers ønskeliste. Vi er fornøyd med forslaget om å endre bemanningsnormen fra pedagognorm til voksentetthet. Det vil bedre bemanningen i barnehagene, og være en styrking i forhold til dagens lov. Det er svært positivt hvis antall barn blir bestemmende for hvor mange voksne det skal være i barnehagen. Det mest gledelige er at utvalget ønsker å lovfeste at en firedel av de ansatte skal ha kompetanse som barne- og ungdomsarbeider. Det mest gledelige er at utvalget ønsker å lovfeste at en firedel av de ansatte skal ha kompetanse som barne- og ungdomsarbeider. Disse har fram til i dag hatt ufortjent lav status. I offentlig statistikk blir de omtalt som assistenter til tross for at de har fireårig utdanning på videregående nivå, hvorav to år er praktisk opplæring. 20. mars arrangeres barnehagedagen 2012. Hvis forslagene til ny barnehagelov blir fulgt opp av regjeringen, får ansatte i barnehagen ekstra grunn til å feire. Mottoet for barnehagedagen er: Det beste til de minste. Bedres de ansattes kår, har vi større muligheter til å gjennomføre den målsettingen. Barnehagedagen feires for åttende år på rad – som alltid med mange og kreative aktiviteter. Det har blitt en merkedag for barnehager over hele landet. Sammen med Utdanningsforbundet har vi klart å sette forholdene og mulighetene i barnehagene på dagsordenen. I år som i fjor gleder vi oss over at kunnskapsministeren vil markere dagen sammen med oss. METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 2/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR