– Det er kommunene som vet hva som rører seg lokalt. Jeg ser partnerskapet mellom stat og kommune som selve essensen i Nav-reformen, sa arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Vet hvor skoen trykker Nav-direktør Joakim Lystad påpeker at partnerskapet mellom staten og alle landets kommuner er krevende, men helt nødvendig. – Det er velferdsstaten og velferdskommunene sammen som gir de gode velferdstjenestene til innbyggerne, understreket Joakim Lystad på LOs Nav-konferanse på Sørmarka i januar. Det falt i god jord hos Gry Lægraid Sørensen som arbeider med boligtildeling på Nav-kontoret i Vennesla kommune i VestAgder. – Dette er første gangen jeg hører så klart at vi fra den kommunale siden får anerkjennelse for at vi bidrar med viktig velferdstjenester i Nav, sier Sørensen til Fagbladet. I plenumsdebatten tok hun til orde for å få staten til å se tjenestene i sammenheng, og oppfordret til å tenke helhet når unge mennesker ber om hjelp til bolig og arbeid. Virkemidler kolliderer –EtmålforossiNaveråfådeungeinn i arbeidslivet. Men hvis det kommer en ungdom på arbeidsavklaringspenger til meg og ønsker egen bolig, må jeg si at boligtilskudd fra den statlige Husbanken er mye bedre hvis den unge får innvilget uførestønad. Det gjelder både lån, tilskudd og bostøtte. Du skal faktisk ha ganske høy inntekt for å dekke opp tapet av bostøtte og trygd. Dette er det motsatte av arbeidslinja, sier Sørensen. Hun mener også det trengs en holdningsendring blant en del unge. Nøkkel: Partnerskap mellom stat og kommune er nøkkelen til Nav-reformen, sier Navdirektør Joakim Lystad. har anbefalt Nav-kontorene å gå inn for en minimumsløsning og fjerne flest mulig tjenester som ikke handler om arbeidsformidling og trygdeutbetaling. Venke Anny Nes i Fagforbundets faggruppe for Nav-ansatte mener det er viktig å kunne tilby sammensatte tjenester, fordi mange brukere har sammensatte behov. NavLystad ga rom for lokale – En del ungdommer har funnet opp et nytt ord og sier de godt kan tenke seg «ånave»etår.Menåtroatdebarekan komme og få penger, holder ikke. Det beste fordemeråfåbeskjedomatdemådeltai aktiviteter som kan gi mulighet for å komme i arbeid. direktør Joakim variasjoner: Nav-kontor og Husbanken må samarbeide om å gi unge arbeid og bolig. GRY LÆGRAID SØRENSEN 30 > Fagbladet 2/2012 Skal ikke barbere Nav-kontorene Det er stor variasjon i hvilke oppgaver de lokale Nav-kontorene tar på seg i tillegg til basistjenester som pensjon, økonomisk sosi- alhjelp og kvalifiserings stønad. Eksempler på dette er gjeldsrådgivning, flyktningtjeneste, boligformidling, barnevern, rus og deler av psykiatrien. En ekspertgruppe – Det er ikke entydig om en skal ha få eller mange tilleggstjenester. Små kommuner kan med fordel ha flere tilleggsoppgaver. I større kommuner er det kanskje ikke behov for så mange. Arbeid først – Hovedmålet for Nav er først og fremst å få folk i arbeid. Vi har ikke råd til et 30–30–30 samfunn: Utdanning til vi er 30, jobbe til vi er60ogværeiSpaniatilvier90år.Vimå jobbe mer, oppfordret Joakim Lystad. Han framholdt at det tegner til å bli knapt med arbeidskraft innenfor viktige områder. De virksomhetene som samarbeider godt med Nav vil vinne konkurransen om arbeidskraften, spår Nav-direktøren. fbaargang2012 fbseksjonKON