Seksjonsleder Trygg på web Den populære kursdagen som skal gjøre medlemmene til mer kompetente nettbrukere på jobb og privat, fortsetter i regi av Seksjon kontor og administrasjon (SKA) i Fagforbundet. – Det er mange som vil jobbe smartere og bli tryggere i bruk av internett. Seksjonen gjentar derfor suksessen fra i fjor og tilbyr fylkene nye kurs, opplyser Kari Granlund i SKAadministrasjonen. Temaer som blir tatt opp er Personalkonferanse Faggruppe personal i Fagforbundet samarbeider med Høgskolen i Hedmark om en personalkonferanse 11. og 12. april på Elverum. Her foregår også undervisningen i studiet «Personalled- generell web-kompetanse, bruk på ulike plattformer, grensesnitt, kart, digital samhandling, sosiale medier, taushetsplikt og mye mer. Finnmark og Hordaland har allerede arrangert årets kurs. Neste kursdag er 21. februar i Telemark og i neste måned blir liknende kurs holdt 6. mars i Hedmark, 13. mars i Møre og Romsdal, 14. mars i Vestfold og 28. mars i Nord-Trøndelag. MoS else i offentlig forvaltning» (15 studiepoeng) som startet i høst og avsluttes til våren. Studiet foregår i nært samarbeid mellom Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark.    MoS Utdanning for kirkeverger Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon vurderer å utvikle en utdanning for kirkeverger og andre ansatte i kirkeadministrasjonene i samarbeid med Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Tanken er at utdanningen skal gi basiskunnskap i personalledelse, økonomi, kirkekunnskap og ledelse. Studiet deles i fire moduler på 15 studiepoeng hver. De to seksjonene har hatt uformelle møter med Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) og Høgskolen i Hedmark om utvikling av et slikt studium. Diakonhjemmet er også en mulig samarbeidspartner. Planen er å få fram et forslag til studieopplegg i løpet av våren 2012, med oppstart på nyåret i 2013 dersom de klarer å sikre en finansiering. MoS Forbanna, utbrent eller tilfreds? Arbeidslivskvalitet er tema for to kurs i regi av Fagakademiet som holdes 19. mars på Hamar og 20. mars i Fredrikstad. Dette kan være en hjelp til å ta vare på seg selv, og bli bevisst hva man trenger for å ha det bra på jobben. For ledere og tillitsvalgte kan kurset være en hjelp til å tilrettelegge for god arbeidslivskvalitet både for seg selv og andre, framholder Fagakademiet i sin kurspresentasjon. MoS Vokter felles- skapets verdier Folk flest, som det jo heter, reagerer naturlig nok negativt hver gang store korrupsjonsskandaler dukker opp. Om skandalen i tillegg rammer offentlig virksomhet, berører det jo veldig direkte, siden det da er skatte- betalernes penger som er i spill. Derfor er det viktig å hegne om kvaliteten og omfanget av kommunerevisjonens arbeid. Revisjonen må kunne slå ned på for- hold som bl.a. hindrer sløsing med kommunens ressurser – for eksempel innbetalte skattekroner. Alle har vi interesse av en selvstendig, uavhengig og godt fungerende kommunerevisjon. Fagforbundet er i front når det gjelder å bedre kvaliteten på tjenestene kommunerevisjonen utfører. En av de viktigste kampene har vært å Oppstykking av kommunal virksomhet, hyppige anbuds- runder og mindre politisk styring skaper rom som kan utvikle ukultur. hindre at politikerne innfører et markedsliberalistisk system for å tekkes multinasjonale revisjonsfirmaer som gjerne vil ha oppdrag i norske kommuner. Med jevne mellomrom kommer privatiseringstrusselen, og da er det viktig at vi kan vise til en kommunal revisjon som er et kompetent serviceorgan som i tillegg til tilsyn gir råd, veiledning og informasjon, og tilbyr kurs og etterutdanning. Fagforbundet vil være aktivt med på denne videreutviklingen, og deltar derfor i ei gruppe som ser på relevant etterutdanning og kompetanseheving. GERD EVA VOLDEN Oppstykking av kommunal virksomhet, hyppige anbudsrunder og mindre politisk styring skaper rom som kan utvikle ukultur. Revisjon og kontroll er viktig for å avdekke dette, men enda viktigere i arbeidet med å forebygge denne ukulturen. Fagforbundet skal stå i front for å gjøre den jobben. Kontroll gjennom høy faglig standard ved at våre kommunerevisorer utfører revisjonsarbeid i overensstemmelse med god kommunal revisjonsskikk, er målet. 38 > Fagbladet 2/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON