Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Claes ArctanderAronsen Medlemsregisteret Spørsmål som angår kontingent og medlemskap. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Børge Benum Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Ansiennitet og større stillinger Spørsmål: Vi jobber i en kommunal barnehage. Der ble det vedtatt at det skulle tilsettes i faste stillinger, og ingen ansatte skulle ha en stilling som var lavere enn 40 prosent. Vi trodde ansiennitet ville bli lagt til grunn for hvor store stillinger vi ville få. Vi er tre ansatte som har fått 50 prosent fast stilling fra 1. januar. En av disse har barnehageassistentkurs og har jobbet fire år sammenhengende i tillegg til å ha vært vikar i mange år. Dette er ikke tatt med i betraktning. De to andre har ingen fagutdanning. Har kommunen lov til å fravike ansiennitet i tilsettinger som dette? Det hører også med til historien at kommunen har varslet at det skal spares penger, og at noen kan bli oppsagt fra høsten. Heller ikke da vil kommunen se på ansiennitet. Hvilke regler har vi som arbeidstakere når det gjelder ansiennitet og oppsigelser? ansatt i konkurranse med fortrinnsberettigede fra samme arbeidssted. Ifølge tvisteløsningsnemndas praksis vil valg mellom flere fortrinnsberettigede anses å ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgiver må imidlertid oppfylle alminnelige ulovfestede saklighetsnormer. Det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen. I kommunal sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet, jf HTA kap. 1 Fellesbestemmelser punkt 2.2. Her fremgår det: «Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). Når søkerne av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Når søkere for G.O. Svar: Etter arbeidsmiljøloven § 14-3 og hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 Fellesbestemmelser punkt 2.3.1 har deltidsansatte fortrinnsrett til å utvide stilling framfor at arbeidsgiver foretar nyansettelse i virksomheten. Vilkåret er at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen. I denne vurderingen kan arbeidsgiver legge vekt på både faglige og personlige forutsetninger. Spørsmålet deres dreier seg om utvelgelse av flere deltidsansatte med fortrinnsrett. Verken loven eller forarbeidene begrenser hvilke type ansettelsesforhold det er tale om. Tvisteløsningsnemnda har i en rekke saker behandlet krav om fortrinnsrett for en deltids- Lån og uførepensjon Spørsmål: Jeg har akkurat kjøpt meg bolig og tatt opp boliglån. Flere venner av meg mener jeg bør tegne forsikring mot uførhet. Hva syns du? Olav Svar: De økonomiske konsekvensene av ikke å kunne jobbe kan være store. En uføreforsikring vil kunne gi deg trygghet for inntekt om du skulle bli syk og ikke lenger kan jobbe. Det første du bør gjøre, er å sjekke med arbeidsgiveren din hvor godt du er dekket via jobben. Deretter ville jeg tatt kontakt med banken og fått et tilbud på en forsikring som dekker både låneutgifter og eventuelt tapt inntekt. Forsikringsbeløpet vil avhenge av hvor godt du er dekket via arbeidsgiver. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank1 Gruppen 24 > Fagbladet 2/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM