Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen». Dette innebærer at ansiennitetsprinsippet gis gjennomslag hvis kandidatene står kvalifikasjonsmessig likt. I praksis vil arbeidsgiver i mange tilfeller saklig kunne skille mellom flere kandidater. Dette henger sammen med at det er full anledning til å vektlegge bl.a. personlig egnethet. Sagt på en annen måte: Ansiennitetsprinsippet kan fravikes når det foreligger saklig grunn. Ved oppsigelser er arbeidstakerne beskyttet av en rekke bestemmelser i HTA og arbeids- miljøloven. Helt sentralt står bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 15-7. Etter denne bestemmelsen kan arbeidstaker ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. I en nedbemaningssituasjon vil ev. oppsigelse måtte være saklig begrunnet i virksomhetens behov. Ved utvelgelsen av hvilke arbeidstakere som skal sies opp, følger det av rettspraksis at det vil være adgang til å legge vekt på kompetanse, faglig dyktighet, personlig egnethet, ansiennitet og sosiale forhold. Børge Benum, forbundsadvokat Lov og rett på jobben Thrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet Rettigheter ved virk- somhetsoverdragelse Flere og flere bedrifter overfører hele eller deler av virksomheten til annen virksomhet, såkalt virksomhetsoverdragelse. I arbeidsmiljøloven kap. 16 er det regler som sikrer arbeidstakernes rettigheter. For at disse skal slå inn, er det en forutsetning at arbeidstakeren er ansatt i virksomheten på overdragelsestidspunktet. Kanskje viktigst er bestemmelsen om at en arbeidstaker ikke kan sies opp. Skulle en fusjon av to selskaper medføre at enkelte arbeidstakere blir overflødige, kan dette gi saklig grunn til oppsigelse selv om dette har sin bakgrunn i virksomhetsoverdragelsen. Men her er det viktig å påse at de ansatte behandles likt med den nye arbeidsgiverens øvrige ansatte. Når det gjelder rettigheter og plikter som følge av inngått tariffavtale, så er utgangspunktet at ny arbeidsgiver er bundet av det arbeidsforholdet som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Ny arbeidsgiver kan likevel reservere seg mot dette. Dette må i så fall skje innen tre uker fra overdragelsestidspunktet. Individuelle arbeidsvilkår som lønn og arbeidstid etc., kan ny arbeidsgiver ikke reservere seg mot. Den mest oversiktlige situasjonen er selvsagt når hele virksomheten overdras, men i mange situasjoner så er det bare en del av den som overdras. Det typiske eksempelet er rene støttefunksjoner som f. eks. renhold. Viktige juridiske kjennetegn som må være oppfylt for å avklare om det foreligger en virksomhetsoverføring, er at det vitterlig har skjedd en overføring av en selvstendig økonomisk enhet til ny innehaver og at den videreførte virksomheten har beholdt sin identitet. Like før nyttår fikk vi en høyesterettsavgjørelse hvor det konkluderes med at det er veldig strenge regler for hvordan man definerer en selvstendig økonomisk enhet som må ha beholdt sin identitet etter overdragelsen. Det betyr at man ikke skal ta for gitt at man kommer inn under reglene om virksomhetsoverdragelse. Derfor kan det være smart å kontakte tillitsvalgt så raskt som mulig dersom du tror at du kanskje har rettigheter i forbindelse med en overdragelse. Medlem i to foreninger Spørsmål: Jeg er hjelpepleier og jobber i to forskjellige kommuner. Jeg har halv stilling i den ene og en 44 prosents stilling i den andre. Hvorfor kan bare én av kommunene være min hovedarbeidsgiver? Jeg har søkt om å være medlem i begge de lokale foreningene i Fagforbundet, men da må jeg betale mye mer. Hvordan er reglene hvis en ønsker å være med i to foreninger? TG Svar: Dette reguleres av Fagforbundets vedtekter, og i retningslinjen til vedtektenes § 6.1.1 heter det: «Har medlemmet to arbeidsgivere, skal det betales kontingent hos begge arbeidsgivere. Samlet kontingent skal ikke overstige gjeldende maksimumskontingent. Medlemmet skal registreres i medlemsregisteret hos den arbeidsgiver hvor vedkommende har størst stilling. Premie for obligatoriske forsikringer og OUO trekkes bare hos denne arbeidsgiveren. Medlemskapet skal være i den fagforeningen der vedkommende har den største stillingsandelen. Dersom stillingsandelene er like store, skal fagforeningstilhørigheten avgjøres av medlemmet selv.» Claes Arctander-Aronsen, avdelingsleder medlemsregisteret Fagbladet 2/2012 > 25 fbaargang2012 fbseksjonSAM