Ny lov sikrer offentlig eierskap til vann Nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommunen. Eksisterende private anlegg kan ikke selges eller overføres til andre enn kommunen. Et klart stortingsflertall gikk i januar i år inn for en ny lov om kommunale vann- og avløpsanlegg ved første gangs behandling. Når annen gangs behandling er gjennomført, vil loven som vannforkjempere har jobbet for i årevis, være en del av lovverket. Unngå kommersialisering Formålet med den nye loven er å unngå kommersialisering av vannforsyning og avløpstjeneste. Allerede i 2008 krevde Stortin- get at regjeringen legger fram et forslag som sikrer at vannforsyning og avløpssystemer forblir i offentlig eie. Dette skjedde etter flere internasjonale eksempler på ødeleggende konsekvenser av privatisering og kommersialisering av drikkevann. Gjelder ikke drift Proposisjonen ble lagt fram for Stortingets kommunal- og forvaltningskomite i sommer. I oktober ble lovforslaget sendt ut på åpen høring. Fagforbundet ga sin støtte til proposisjonen, men legger til at det også burde vært begrensninger på adgang til å legge drift av VA-anlegg ut til private aktører. Loven omhandler kun eierskap. BLIR SIKRET: I januar ble loven som sikrer offentlig eierskap på infrastrukturen til vann og avløp vedtatt i første behandling i Stortinget. " En stabil og pålitelig forsyning av rent vann er en forutsetning for et moderne samfunn. Fagforbundets syn er at det fins gode grunner til å lovfeste et for- bud eller begrense adgangen til å konkurranseutsette tjenesten, heter det i Fagforbundets uttalelse. Tekst: OLA TØMMERåS RENERE RENT: Svenskene vil ha vekk giften, og stiller nå nye og skjerpede krav til innholdet i vaskemidler som skal brukes i offentlige bygninger. Søker kvinner i beredskap Kvinner i beredskapsstillinger innenfor brann- og redningsvesen møter en rekke utfordringer. Mye ble belyst under brannkvinnekonferansen i Bergen i fjor. Nå nedsetter Fagforbundet ei arbeidsgruppe bestående av brannkvinner. Arbeidsgruppa skal jobbe med saker som er spesifikt knyttet til kvinner i beredskapsstillinger innenfor brann- og redningstjenesten, blant annet en handlingsplan for graviditet og tilpasset utstyr for kvinner. Ta kontakt med rådgiver Karianne Hansen Heien i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk for spørsmål eller for å melde din interesse.    OT Sverige krever renere vaskemidler Skoler, barnehager og andre offentlige bygninger i Sverige skal bli rene med mindre skadelige vaskemidler. Svenskene innfører nå en rekke detaljerte krav til innholdet i produktene. På nettsidene til den svenske Miljostyringsrådet (tilsvarende Klima- og forurensningsdirektoratet i Norge) ble det i januar lagt ut detaljerte oversikter over hva slags stoffer som er uønsket i rengjøringsproduktene. Sammen med oversikten er det også lagt ut veiledninger om hvordan følge kravene. Denne ble Miljostyringsrådets mest nedlastede veiledning i januar.  De farlige egenskapene til rengjøringsmidler er ikke så alvorlige som tidligere, men likefullt betydelige fordi produktene blir brukt i så store mengder, sier Maria Azzopardi, prosjektleder for kjemisk-tekniske produkter i Miljostyringsrådet i en pressemelding. I oversikten nevnes stoffer som kan være skadelige for miljøet, helsefarlige og allergiframkallende. I tillegg stilles det krav til merkningen på emballasjen og selve emballasjen. " Nytt for de kjemisk-tekniske kriteriene, er at vi har innført krav til parabener, biocider og etanol, sier Maria Azzopardi.    OT Fagbladet 2/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM