Seksjonsleder Kompetanseløft i 2012 I 2012 vil Seksjon samferdsel og teknisk jobbe videre med utdanningsspørsmål som er av betydning for yrkesgruppene. Det gjelder læreplanarbeid for byggdrifteren, ny søknad om fagbrev innenfor vann og avløp og for trafikkbetjenter. Arbeidet med brannutdanningen vil også bli høyt prioritert, i tillegg til å oppnå enighet om innholdet og bedømming av svenneprøven for feiere og fagbrevet for renholdere. Seksjonen vil arbeide for at feierfaget og byggdrifterfaget blir en del av Yrkes-NM. Målet er å synliggjøre fagene og gi fagarbeideren økt yrkesstolthet. Konferanser Hoveddelen av yrkesfaglige konferanser skal gjennomføres sentralt, men i 2012 skal det også jobbes med å få på plass regionale konferanser for ulike yrkesgrupper i tillegg til noen konferanser/seminar i fylkene. Det er viktig at regionene og fylkene kan samarbeide om å gjennomføre disse konferansene sammen med seksjonen. Dette vil gi seksjonen mulighet til å arrangere flere yrkesfaglige konferanser for medlemmene både regionalt og i fylket. Høyere utdanning Arbeidet med å gi et tilbud til grupper med høgskole- og universitetsutdanning blir sentralt for seksjonen også i 2012. Det er et langsiktig arbeid som krever målrettet innsats over lang tid. Studietilbud, konferanser og fagsamlinger er sentrale elementer i arbeidet Arbeidsmiljø og renhold Seksjonen jobber videre med arbeidsmiljøspørsmål for flere av yrkesgruppene, spesielt prosjektet luftveislidelser blant ansatte innenfor vann og avløp som er et samarbeid med LO og Statens arbeidsmiljøinstitutt. I renholdssektoren vil seksjonen jobbe med å få på plass flere regionale Insta-kurs og enkeltkurs i kommunene i samarbeid med Fagakademiet. Brann og redning Seksjonen vil følge opp arbeidet med utdanning for brann- og redningspersonell, både heltid og deltid. I tillegg skal det jobbes med rammevilkårene for beredskap og forebyggende arbeid, både i små og store kommuner. Det blir seminar i Bergen, nasjonal brannkonferanse og brannsjefseminar. Det blir også nettverkstreff for kvinner og deres utfordringer i beredskap. ØKT KUNNSKAP: Brannvesenet i Oslo har et eget treningsområde på Lahaugmoen. Rammeverk og lover Seksjonen jobber mye med rammevilkår for yrkesgruppene gjennom lovverk og forskrifter, i tillegg til å arbeide med standarder i samarbeid med Standard Norge. Seksjonen mener det er viktig med faglig utvikling av yrkesgruppene i seksjonen og utvikling av kvaliteten på de kommunale tjenestene. Dette betyr mye for å beholde tjenestene i egen regi.    PF Korrupt i et korrumpert system Korrupsjonsskandalen i det kommunalt eide Unibuss og bestillerselskapet Ruter i Oslo er rystende. Betrodde folk er siktet for å ha mottatt store summer for å påvirke innkjøp av nye busser. Mange er involvert, og korrup- sjonen skal ha foregått over mange år. Så langt har det ikke falt dom i saken, så vi vet ikke alt som har skjedd, men ut fra det som har kommet fram, er det ingen tvil om at det har skjedd mye kritikkverdig. Spørsmålene blir: Hvordan kunne det skje? Hvorfor fikk det pågå så lenge? Jeg skal ikke ta vekk det personlige ansvaret hver eneste av oss har for ikke å stjele verken fra fellesskapet eller hverandre. Det borgerlige flertallet i Oslo har skapt et system med et virvar av selskaper, kommandolinjer det er umulig å forstå, og langt mindre kontrollere. Nylig sa ansvarlig byråd Ola Elvestuen Vi har advart mot at virvaret av selskaper og samarbeids- former gir et totalt fravær av innsikt og kontroll. fra Venstre at oppsplittingen ga klarere linjer og større åpenhet. Det er en oppfatning han må være temmelig alene om. Jeg har sett kartet det siktes til. Det er over 50 ulike bokser forbundet med over 50 forbindelseslinjer og ytterligere 20 stiplede linjer på kryss og tvers som skal forklare virvaret. For det er et virvar. Det er det dekkende ordet, og jeg mener det ligger et tungt ansvar på de ansvarlige politikerne i Oslo som har vedtatt en struktur som er umulig å kontrollere og som gir rom for denne kriminaliteten. Fagforbundets tillitsvalgte har gang på gang bedt byråden om å rydde opp. Vi har advart mot at virvaret av selskaper og samarbeidsformer gir et totalt fravær av innsikt og kontroll. Oppfordringen til Oslos politikere er å la prestisjen i et organisasjonsvirvar fare. Slå hele konstruksjonen sammen til ett kollektivtrafikkselskap. Med hundre prosent eierskap kan Oslo kommune ta styringen med utviklingen av en god kollektivtrafikk i samarbeid med de ansatte. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 2/2012 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonSAM