– Tull med helsetall Bjarne Jensen slår beina under myten om at vi i Norge bruker mer penger på helse enn andre land. På bakgrunn av OECDs oversikt over helseutgifter i Europa, er det skapt inntrykk av at Norge bruker mer enn andre europeiske land på spesialisthelsetjenestene. – Men i den oversikten blandes epler og pærer, hevder Bjarne Jensen, professor i økonomi ved Høgskolen i Hedmark. – Bruker ikke mye på helse BjarneJensenvarenavinnlederne på Fagforbundets sykehuskonferanse. Her viste han at tallene fra OECD gir et fordreid bilde av helseutgiftene i de ulike landene. Mens tallene fra Norge inkluderer kommunale helsetjenester som sykehjem og hjemmesykepleie, er tallene fra andre land utelukkende basert på sykehus. – Slik havner Norge på toppen over utgifter til helse. Men når vi tar bort sykehjem og hjemmetjenester, blir vi liggende omtrent på midten, sier Jensen. Hvis vi sammenlikner utgifter til rene helsetjenester i absolutte tall FÆRRE HELSEKRONER: – Vi må holde langtidspleie utenfor for å få et riktig bilde av hva Norge bruker på sykehusene sammenliknet med andre land, mener økonomiprofessor Bjarne Jensen. > KUNNSKAP OM PENSJON Trafikken på pensjonsportalen norskpensjon.no økte med hele 56 prosent fra 2010 til 2011. Nylig fikk portalen besøkende nummer en million siden oppstarten i 2008. > ØKTE SKATTEINNTEKTER God vekst i norsk økonomi har gitt kommunene økte skatteinntekter. Endelige regnskapstall for fjoråret viser at kommunene fikk inn 3,2 milliarder kroner mer i skatt enn det som var lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2011. > EN AV SJU AMERIKANERE ER FATTIG Ifølge den siste folketellingen i USA lever 47 millioner amerikanere under fattigdomsgrensen. Det tilsvarer litt mer enn hver sjuende amerikaner. 13 millioner amerikanere er registrert arbeidsløse. Rundt 5000 bor i improviserte teltleirer flere steder i USA, ifølge BBC. > MER FORSKNING PÅ KVINNEHELSE – En rekke studier har vist hvordan internasjonal satsing på kvinners helse, utdanning og sysselsetting gir gode ringvirkninger for hele familier og samfunn. Vi har derfor tatt initiativ til et nytt forskningsprosjekt i regi av WHO, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre som leder prosjektet. > FÅR IKKE AVVISE KVINNER Etter at det har kommet meldinger om kvinner som er blitt avvist av sine fastleger når de ønsker å ta abort, har Helse- og omsorgsdepartementet presisert at leger har reservasjonsrett mot selve inngrepet, men ikke mot å henvise pasienter videre. De har heller ingen reservasjonsrett mot å skrive ut p-piller. per innbygger, ligger utgiftene i Norge ifølge Jensen på gjennomsnittet i Europa. Dersom vi regner ut fra BNP i de ulike landene, Norge enn i de fleste andre land. Siden de kommunale helsetje- nestene er regnet inn i ressursbruk på helse, ser det også ut til at om «Ressursbrukenerfaktisklav i forhold til andre land med lag20prosentavallesysselsatte i Norge arbeider i spesialisthelsetjenesten. Utregningene til Jensen viser at det riktige tallet er 12 prosent. høyt inntektsnivå.» BJARNE JENSEN. ligger Norge på bunnen. Også dersom vi korrigerer for vår store nettoeksport. Høyt inntektsnivå – Vi kan heller ikke se helseutgiftene uavhengig av inntektsnivået i hvert enkelt land, påpeker Bjarne Jensen. Han minner om at det koster mer å lønne helsepersonell i et høyinntektsland som – Bruk av feil tall setter oss i fare for å effektivisere spesialisthelsetjenestene på feil grunnlag, sier økonomiprofessoren, som også viste at veksten i utgiftene til sykehusene har vært synkende siden år 2000. – Ressursbruken er faktisk lav i forhold til andre land med høyt inntektsnivå, sier Bjarne Jensen. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Medlemsrekord i Fagforbundet VERVEGENERAL: Nestleder Geir Mosti i Fagforbundet. I midten av februar rundet Fagforbundet 325.000 medlemmer. 1. mars var medlemstallet 325.187 medlemmer, hvorav 211.030 er yrkesaktive. I løpet av februar var det 350 flere medlemmer som meldte seg inn enn ut. – Vi må bare takke de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. De gjør en utrolig god jobb. Det er viktig å være til stede og snakke med medlemmene. Det fungerer veldig godt, sier vervegeneral og nestleder i Fagforbundet, Geir Mosti. I en tid med sosial dumping, ufrivillig deltid og privatisering mener Mosti det er svært viktig for medlemmene å ha et sterkt forbund med aktive og kompetente fagforeninger i ryggen. Fagforbundet er fortsatt Norges desidert største forbund.    ÅR Fagbladet 3/2012 > 7 Foto: Kari-Sofie Jensen fbaargang2012 fbseksjonHEL