Setter pris på lærlingene i Hole Boligmangel punkterer rusbehandling Rustjenesten i Sandnes hadde i fjor kontakt med 94 hjemløse brukere. Hjemløsheten er et skudd for baugen på rusbehandlingen. – Vi risikerer at hele behandlingsløpet er bortkastet, sier Randi Mobæk, leder i Seksjon unge voksne ved psykiatrien i Helse Stavanger. Hvert år behandler helseforetaket 800 rus- og psykiatripasienter. I fjor kom 45 av dem fra Sandnes. Avdelingsleder for Fagteam rus i Sandnes, Bente Lyse, er ikke helt enig i det negative bildet. Hun sier at 12 rusavhengige i fjor fullførte behandlingen, og at bare en av dem ble utskrevet til hospits. Resten bor i ettervernstiltak eller private boliger. Sykehuset fastholder likevel at boligmangelen legger et faglig hinder. Spesialisthelsetjenesten i Rogaland jobber nå med å få på plass en garanti om bolig inn i kontraktene de gjør med kommunene om ruspasienter. Tekst: EIRIK DAHL VIGGEN Hole kommune er så glad i lærlingene sine at de spanderer tur til Kiel på dem. Lærlingene i helsefag får også en måned i Spania. – Lærlingene gjør en god jobb. Derfor ønsker vi å satse på dem og gi dem et faglig tilbud, sier Elmer Berg, personalsjef i Buskerud-kommunen. Ifølge Berg er de den kommunen i Buskerud med flest lærlinger. Fylket har som mål at hver kommune skal ha én lærling per 1000 innbygger, mens Hole har 20 lærlinger på 6000 innbyggere, altså 14 mer enn målet. Satser på ungdommene – Det å ta inn lærlinger er en måte å rekruttere på. I tillegg til Kielturen, sender vi helsefagarbeiderne på en måneds praksis til et norsk sykehjem i Spania. Vi gir også tilskudd til sertifikat for alle lærlinger som trenger bil i jobben sin, sier personalsjefen. Berg mener at lærlingordninger må forankres både administrativt og politisk for å lykkes. Hjelp fra politiet Bruk av rusmidler er den vanligste grunnen til tilbakekalling av autorisasjon blant helsepersonell. Stortingets helse- og omsorgskomité foreslår derfor en endring i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven. Hvis en ansatt nekter å avgi prøve ved mistanke om bruk av rusmidler, kan helsepersonell likevel ta prøve, om nødvendig med bistand fra politiet. En enstemmig komité støtter forslaget og mener dette vil bedre kontrollmulighetene og gjøre det lettere å avsløre rusmiddelbruk i helsevesenet.    KES BELØNNER LÆRLINGENE: Une Grefsrud, Elmer Berg og helsefaglærlingene Jenny Guldbrandsen, Morteda Sharif, Cathrine Solvang, Stina Henriksen, Stine Strand, Lidun Grøtåsen og Anders H. Røysted er klar for en sosial og faglig tur til Kiel. – Enheter som tar i mot lærlinger i Hole, får et tilskudd på 6000 kroner, sier Berg. Store problemer blir små De 14 lærlingene innenfor helsefag, barne- og ungdomsarbeiderfaget og it har med seg Une Grefsrud, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, som reiseleder på turen. I tillegg har de følge med et par fagarbeidere og nyvalgt ungdomstillitsvalgt i kommunen. Grefsrud har gode erfaringer fra en tilsvarende tur for to år siden. Hun sier at terskelen for å prate sammen om vanskelige, arbeidsrelaterte tema, ikke blir så vanskelig når man blir kjent. – Lærlingene blir tryggere på at de kan komme til meg hvis det er noe på arbeidsplassen som ikke er bra, mener hun. Tekst og foto: INGEBORG RANGUL NYTT PROSJEKT: Averøy kommune øker grunnbemanningen for å redusere uønsket deltid. ØØker grunnbemanningen Deltidsansatte ved Averøy sykehjem får større stillinger i et prosjekt med økt grunnbemanning. Av de 162 som arbeider deltid, ønsker 41 større stillinger. Bente Sundalsfoll, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, har lenge arbeidet for et slikt prosjekt. Nå er hun glad for at hun har fått gjennomslag, og for at forbundet sitter i prosjektgruppa. Prosjektet ved Averøy sykehjem er tredelt. Ved en avdeling skal grunnbemanningen økes. I tillegg skal alternative turnusordninger kartlegges og prøves ut ved minst to arbeidssteder. Det tredje tiltaket er å utdanne ufaglærte til helsefagarbeidere. – Dette blir et veldig spennende prosjekt som skal gå over ett år, sier Bente Sundalsfoll. Kommunen har fått 1,5 millioner kroner til prosjektet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.    PF Fagbladet 3/2012 > 29 «Vi ønsker å satse på lærlingene og gi dem et faglig tilbud.» ELMER BERG Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme fbaargang2012 fbseksjonHEL