Seksjonsleder Gjør stas på sosialarbeideren – Kjernen i sosialarbeiderens rolle er å se hele mennesket. En bruker er så mye mer mangfoldig enn en diagnose eller et problem, sier Unni Molund i Fagforbundets faggruppe i psykiatri og rus. Tredje tirsdag i mars er sosialarbeidernes dag – i år 20. mars. Fagforbundets faggruppe for psykisk helse og rus gratulerer og oppfordrer alle til å gjøre stas på de som er engasjert i sosialt endringsarbeid. – Dette er ei viktig gruppe i kraft av den jobben de gjør, sier Unni Molund i faggruppa. Selv er hun utdannet vernepleier og arbeider som psykisk helsearbeider i Sørreisa kommune i Troms. Her oppsøker hun innbyggere med psykiske lidelser eller rusproblemer. Sosiale vesen Unni Molund forteller om stor trivsel og flotte opplevelser i jobben som sosialarbeider. – Det er godt å bidra til at mennesker som har levd isolert, og som føler seg stigmatisert, kommer ut og blir synlige på stadig flere arenaer, syns hun. – Vi er jo alle sosiale vesen, og først når folk møter folk, ser vi hva de har å by på, sier sosialarbeideren som prøver å skape flest mulig situasjoner hvor en bruker opplever mestring og gode møter med andre mennesker. Endring er krevende Molund tror nøkkelen til å lykkes i jobben som sosialarbeider blant annet ligger i ydmykhet. – Etter hvert som jeg er blitt eldre, er det blitt lettere å kjenne igjen meg selv i de VIKTIG ROLLE: – Alle som driver sosialt endringsarbeid, kan kalle seg sosialarbeidere, mener Faggruppa og Unni Molund. menneskene jeg møter. Jeg vet at det er mye mer som er likt mellom dem og meg enn det som skiller oss. Av og til er det tilfeldigheter som avgjør hvem av oss som blir bruker og hvem som blir hjelper, mener hun. Sosialarbeideren fra Sørreisa vet at endringsprosesser er vanskelige. – Vi har vel alle prøvd å legge bort en vane eller gå ned en kilo og sett at ikke det er så lett. Det er selvsagt enda vanskeligere for dem som skal legge om hele livet. Mange veier Sosialarbeider er ikke en beskyttet tittel, og mange utdanningsløp kan føre til en jobb hvor endringsarbeid er en viktig bestanddel. Tittelen favner derfor alle som bistår i endringsprosesser blant barn, unge, voksne og gamle. Innholdet i stillingen, mer enn faglig bakgrunn, er ifølge Unni Molund avgjørende for om du kan kalle deg sosialarbeider. Faggruppa vil arrangere en to dager lang fagkonferanse for sosialarbeidere i september. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Ja takk til bemannings- norm i barnevernet De kommunale barnevernstjenestene er for dårlig bemannet. Fagforbundets medlemmer rapporterer jevnlig om for mange saker per ansatt. De ansattes arbeidssituasjon er truet, og det gir dårligere kvalitet på arbeidet. Mye kan bedres med en forsvarlig bemanningsnorm. Barnevernsarbeiderne skal ha tid til planlegging og refleksjon, prøving og feiling. De skal ha tid til å bygge relasjoner med barna og deres familier, og det må legges til rette for at ansatte kan ta ansvar for også de sakene som skal ha høyest prioritet – saker med barn som lever med overgrep og alvorlig omsorgssvikt. De tunge, omfattende og krevende sakene. En bemanningsnorm er et viktig styringsverktøy for lederen for å forhindre gjen- Det er du som jobber i det kommunale barnevernet som vet best hva som er rett bemanning. nomtrekk og sykmeldinger. Lederen må legge til rette for at de ansatte kan ta ansvar og jobbe godt med familier som trenger omfattende og langvarig hjelp. Et stabilt, erfarent og kompetent personale er grunnleggende i kontakt med barna. Det fins ikke to like barnevernssaker. Noen tar lang tid og er krevende, mens andre krever mindre ressurser. Det er vanskelig å tallfeste en bemanning som tar høyde for alle variasjoner og eventualiteter. Det er allikevel viktig å utvikle normer som kan være veiledende – og som kan justeres ved behov. Det er du som jobber i det kommunale barnevernet som vet best hva som er rett bemanning. På forbundets nettsider for barnevernsansatte www.fagforbundet.no/barnevern har vi lagt ut et skjema hvor vi ber deg om å sende oss dine innspill. Det er avgjørende for Fagforbundet å holde kontakten med deg som ansatt for at vi skal få den kvaliteten vi ønsker i barnevernstjenesten. KJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL