Støtter dissens mot vikardirektivet Blues med LO-støtte Den svenske musikeren Mikael Wiehe kommer til Notodden bluesfestival som i år arrangeres for 25. gang. Fagforbundet har i flere år vært hovedsponsor for festivalen som trekker rundt 45.000 besøkende. Ei arbeidsgruppe jobber nå for å samle LO-familien som hovedsponsor for festivalen som går av stabelen 2. 5. august. Forbund og samarbeidende organisasjoner som Norsk Folkehjelp kan delta på stand og aktiviteter under hele festivalen. I tillegg til Mikael Wiehe, kommer også Damer i bluesª til gratiskonserten på avslutningsdagen.    åR  Det er riktig av SV og Sp å ta dissens på vikarbyrådirektivet. Vi håper at dissensen vil presse Ap til å tenke seg om en gang til, sier Jan Davidsen. Fagforbundet ønsker en mest mulig samlet fagbevegelse i kampen for ordnede forhold i bemanningsbransjen. Faste ansettelser må være regelen, vikarer unntaket. Norsk handlingsrom? Stridens kjerne er vikarbyrådirektivets artikkel 4 nr 1, som sier at det er ulovlig med forbud eller restriksjoner på vikararbeid, men at det likevel kan være lov hvis det er begrunnet i å beskytte vikaransatte, helse og sikkerhet, behovet for å sikre et velfungerende arbeidsmarked eller å forebygge misbruk. DEMONSTRASJONER: En samlet fagbevegelse støtter SV og Sp som vil ta dissens mot Arbeiderpartiets ønske om å si ja til EUs vikarbyrådirektiv. Enkelte jurister har vurdert dette slik at arbeidsmiljøloven kan beholdes som i dag, med svært strenge regler for når vikarer kan brukes. Internasjonalt trykk SVs Karin Andersen roser Arbeidsdepartementet for å offentliggjøre de rettslige vurderingene om at arbeidsmiljøloven ikke vil bli svekket, men hun er ikke beroliget.  Jeg er tvert imot blitt styrket i min bekymring om at Norge risikerer å svekke arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser og vikarbruk hvis vi sier ja til direktivet, sier Karin Andersen. Også NHO mener unntakene i direktivet ikke er sterke nok til å beholde dagens arbeidsmiljølov. De har allerede varslet at de vil bringe arbeidsmiljølovens bestemmelser om vikarbruk inn for Eftas overvåkingsorgan ESA, og om nødvendig inn for Efta-domstolen. Tiltakspakke  At vikarer og fast ansatte skal likebehandles er vi alle sammen enige om, understreker Andersen.  Derfor er det viktig å få på plass den tiltakspakken som blant andre LO har krevd, uansett hva som skjer med vikarbyrådirektivet, mener SVeren. Tekst: PER FLAKSTAD Vikar ble fast ansatt etter rettssak En barnehageansatt i Bodø fikk fast jobb etter seirer over kommunen i retten. Kommunen hevder dommen er et pålegg om å innføre vikarpool.  Dommen innebærer at Bodø kommune må øke sin grunnbemanning i stedet for å bruke så mange midlertidig ansatte, mener forbundsadvokat Kjetil Edvardsen, som førte saken for Fagforbundet. Det må også andre kommuner, som denne dommen høyst sannsynlig får konsekvenser for. Styrket rettigheter Hovedtillitsvalgt Stig Andreassen legger vekt på den prinsipielle betydningen av dommen. " Den begrenser adgangen til å bruke vikarer over lengre tid, og styrker dermed retten til fast ansettelse, påpeker han. VIKTIG SEIER: Hovedtillitsvalgt Stig Andreassen. I løpet av tre år og ni måneder hadde den barnehageansatte 20 ulike ansettelsesforhold for Bodø kommune. Likevel fikk hun avslag på søknaden om fast stilling. Fagforbundet tok saken til tingretten, hvor de tapte, men anket den til Hålogaland lagmannsrett, hvor de vant. Lagmannsretten slår fast at arbeidsmiljølovens hovedregel er fast ansettelse, slik det står i paragraf 14-9. Lagmannsretten mener at alle de midlertidige kontraktene hun har gått på, viser at kommunen har behov for henne. Større arbeidsgiveransvar Bodø kommune påpekte at den barnehagesatte hadde jobbet i ulike barnehager i kommunen, og mente det var feil å slå sammen tilknytningene til ulike enheter. Men lagmannsretten slår fast at ulike enheter i kommunen sorterer under samme arbeidsgiver. Bodø kommune hevdet også at kommunen pålegges å opprette en vikarpoolordning, og at det innbærer et pålegg om overbemanning. Her var retten uenig, og så uansett ikke dette som noe problem. Tekst: VEGARD VELLE og OLA TØMMERåS Fagbladet 3/2012 > 5 Foto: Ola Tømmerås Foto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonKIR