Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Unni Rasmussen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Arvid Tønnesen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Kan arbeidsgiver bestemme ferien? SPØRSMÅL: Jeg jobber på en liten enhet ved et sykehjem. De som jobber ved andre enheter får sommerferie tidlig eller sent annethvert år. Ved vår enhet, derimot, er det bestemt at vi hvert eneste år må ta ferie fra uke 27. I år starter den uka 2. juli. Dette er én uke før fellesferien starter. Kan kommunen tvinge oss til å ta ferie så tidlig i år etter år? Undrende SVAR: Av ferieloven § 6 fremkommer det at arbeidsgiver skal drøfte fastsetting av ferie og ferielister med den enkelte arbeids- taker eller med vedkommendes tillitsvalgt. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tida for ferien. Arbeidstaker har krav på å få beskjed om når ferien skal avvikles senest to måneder før ferien tar til. I medhold av ferieloven § 7 kan arbeidstaker kreve at hovedferien på 18 virkedager (3 uker) avvikles sammenhengende i perioden 1. juni til 30. september. Ut ifra dine opplysninger og de ovennevnte lovhenvisninger er svaret derfor at kommunen kan bestemme at ferien avvikles slik du nevner. Unni Rasmussen, rådgiver i forhandlingsenheten hovedprinsipp. Feriepenger opparbeides gjennom lønn for arbeid. Du opparbeider rett til feriepenger hos to arbeidsgivere, og har selvsagt også full rett til feriefritid hos begge arbeidsgivere. Selve ferieavviklingen kan imidlertid by på problemer. Verken lov eller avtaleverk gir noen formell drøftingsrett med sikte på å avvikle ferie på sammenfallende tidspunkt hos to arbeidsgivere, for eksempel innenfor hovedferieperioden juni – september. En kan derfor risikere å få fastsatt ferie i hovedferieperioden hos en arbeidsgiver, og arbeidsplikt hos den andre arbeidsgiveren på grunn av manglende koordinering i ferieavviklingen. For arbeidstakere over 60 år er situasjonen en annen. Du kan selv bestemme tiden for avvikling av ekstraferien. Arvid Tønnesen, rådgiver i forhandlingsavdelingen Taper jeg noe på å jobbe i to kommuner SPØRSMÅL: Jeg jobber i har to forskjellige kommuner. Jobber i 50 og 44 prosent faste stillinger og har litt ekstravakter. Dette jeg har gjort i nesten 11 år, og jeg lurer på om jeg taper pensjonsopptjening, ferie eller andre ting i forhold til de som jobber 100 prosent i en og samme kommune? TG SVAR: En kommune er en selvstendig arbeidsgiver. Når arbeidsforholdet er fordelt på to kommuner, betyr det at du må forholde deg til to arbeidsgivere. Dette gjelder også pensjonsopptjeningen og beregningene ved endelig pensjonering. Du skriver at du i de siste 11 år har hatt 50 prosent stilling i en kommune og 44 prosent stil- ling i en annen kommune. I sum er dette en høy stillingsprosent. Hvis vi forutsetter at du ved endelig pensjonering fortsatt har samme stillingsprosenter og har 30 års opptjeningstid i de kommunale pensjonskassene, vil du være temmelig nær full tjenestepensjon samlet sett. Beregningene foretas separat ut ifra den stillingsbrøken du har hatt i den enkelte kommune. Dette gjelder selv om begge kommuner har samme pensjonsleverandør, f.eks KLP. Med samme leverandør, er det derimot som regel uproblematisk å få utbetalt pensjonene på samme lønnsslipp. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig feriefritid. Dette er ferielovens 24 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR