FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER Fosen distriktsmedisinske senter (DMS) har en sengepost, en poliklinisk avdeling og et interkommunalt legevaktsenter. Sengeposten har 13 senger fordelt på tre pasientgrupper: Tre senger for observasjon, seks senger er satt av til etterbehandling og rehabilitering mens fire brukes til spesialistrehabilitering for pasienter etter store ortopediske operasjoner. Liggetid varier fra en til 21 dager, avhengig av behandlingstype. Poliklinikken har per i dag tilbud i kirurgi, gynekologi, gasteroenterologi, ortopedi, lysbehandling, røntgen samt øre/nese/halsspesialist, hudlege, øyelege og audiograf. Sengeposten er samlokalisert med Fosen legevaktsenter med tilstedevakt. I tillegg har avdelingen ansatt egne leger slik at døgnet er dekket med legetjeneste ved sengeposten. Senteret har også tilgang på utvidet laboratorietjeneste. Fosen DMS samarbeider med seks kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag, fire sykehus i to helseforetak, Sea King redningstjeneste, Legevakten for fire kommuner, og flere nasjonale anerkjente forskningsinstitusjoner. Fosen DMS IKS har stort fokus på forskning og utvikling Samarbeidet med Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs hospital HF i Trondheim og Orkdal står i en særstilling. kompetanse.» BERIT WIKLUND Åfjord ikke ble fakturert. Til sammenlikning har enkelte andre kommuner blitt fakturert for mange titalls døgn bare i januar. Øker kompetansen Videokonferanser gir mulighet for daglige, virtuelle legemøter og undervisning av lokalt helsepersonell. Digitale verktøy er ifølge Berit Wiklund en av grunnpilarene for å yte faglig gode og robuste desentraliserte tjenester. – Men den viktigste kapitalen vår er et stabilt personale med god kompetanse, mener hun. For å utvikle kompetansen, har DMS ukentlig undervisning i akuttmedisin pluss to fagdager i året. Undervisningen er også åpen for kommunehelsetjenesten i eierkommunene. Ny avdeling hver uke Sterk interesse for faget, evne til å ta initiativ og ansvar samt vilje til å finne løsninger, er egenskaper Berit Wiklund setter pris på hos personalet. Omtrent halve staben kommer fra sykehus, resten fra kommunale tjenester. Anne Iversen, hjelpepleier med videreutdanning i kreftomsorg, er blant dem som jobber her. – Jeg trives med mange utfordringer og lite rutine. Når jeg har hatt fri et par dager, kan avdelingen være en helt annen enn den jeg forlot. Gjennomstrømningen av pasienter er rask, sier hjelpepleieren. Ingen sololøp På Fosen lever de etter Nils Arne Eggens filosofi om at på et vinnerlag må alle spille hverandre gode. – Vi ønsker å framstå som lagspillere, sier Berit Wiklund. Hun presiserer at alle profesjoner må samarbeide for å nå målene i samhandlingsreformen. Det har de forsøkt i mange år på Fosen, blant annet gjennom samarbeidstiltak i regi av Fosen Regionråd. – Det var her samhandlinga begynte, sier Karin Størseth halvt i alvor. Hun er folkehelsekoordinator for de seks samhandlingskommunene. Å få folk til å spise sunt og bevege seg mer, er et hovedmål. Bedre folkehelse er nemlig et viktig stikkord for samhandlingen. > samhandling NTNU har i en undersøkelse i seks Fosen-kommuner sett på utfordringer i samhandlingen innad og mellom de seks kommunene. Dette fant de: • Det er utfordrende å lage gode tiltak til spesielle grupper uten at disse virker stigmatiserende. • Kommunene ønsker bedre og mer systematisk erfaringsoverføring fra tiltak som er satt i gang, og som de har gode erfaringer fra. • Tidsnød gjør at forebygging og helsefremmende tiltak ikke prioriteres, selv om de ansatte påpeker at det er dette de ønsker og ser behov for. Dette er gjort: • Satt i gang samarbeid mellom helsesøstre og kommunefysioterapeuter som jobber med barn og unge. • Et prosjekt med forebygging og kompetanseheving innenfor diabetes er i gang. som er blitt dårligere. I løpet av ett døgn blir det avgjort om pasienten må legges inn på sykehus. I tvilstilfeller diskuterer personalet på Fosen og St. Olav saken på sin daglige videokonferanse. Fra observasjonsenheten sendes 70 prosent hjem innen tre døgn, de resterende sendes til sykehus. Etterbehandling De fleste sengene på Fosen DMS brukes til etterbehandling etter sykehusinnleggelse. I tillegg er det fire senger for spesialistrehabilitering i ortopedi. – De aller fleste pasientene reiser hjem etter at de blir skrevet ut herfra, sier Berit Wiklund. En oversikt fra St. Olavs hospital i Trondheim viser at kommunene i Fosen-regionen ble fakturert for få liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i januar. Fagbladet sjekket kommunene Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord, og foreløpige tall viser at de fikk krav om å betale for totalt fem døgn. Ørland og Bjugn ble fakturert for to døgn, Rissa for ett, mens    Forsker på TEMA: SAMHANDLING Fagbladet 3/2012 > 11 fbaargang2012 fbseksjonKON