sjekter. Er det ting de ønsker å få belyst, er praksisperioden en god anledning. Faglærerne strekker seg langt i å bistå studentene sine. – Så sant vi kan, gir vi studentene veiledning på nett ut over skoletiden, sier teamlederen. Offentlig og gratis Mange private fagskoletilbud er dyre, men utdanningen på den offentlige Fagskolen i Oslo er gratis. Skolebøker må elevene bekoste selv, og utdanningen gir rett til støtte fra Lånekassen. – Vi samarbeider med de andre fagskolene i Østlandsområdet om fagplaner og kvalitetssikring, vi deler undervisningsmateriell og sensurerer for hverandre. Modul 1 er felles for alle helsefagene. Har du tatt modul 1 på en skole, kan du ta andre året med fordypning et annet sted, opplyser Kirsti Nordhaug. BRED FAGUTDANNING Ved siden av tekniske fag gir Fagskolen i Oslo utdanning i fire helsefag: Psykisk helsearbeid, Helse, aldring og aktiv omsorg, Helseadministrasjon og Veiledning. Utdanningene er deltidsstudier over to år, med samlinger og ti ukers praksis. Alle fagene er Nokut-godkjent (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). 34 > Fagbladet 3/2012 KVALITET: Fagskoleutdanning er midt i blinken for våre medlemmer, sier Helge Sporsheim i Fagforbundet Oslo. – ARBEIDSGIVERNE MÅ SE VERDIEN I FAGSKOLENE – Legg til rette for økt fagkompetanse, oppfordrer Helge Sporsheim i Fagforbundet i Oslo. – Arbeidsgivere som nekter ansatte studiepermisjon, må tenke nytt. Helge Sporsheim ivrer for å gi flere mulighet til videreutdanning. Fagskoletilbudet er for lite kjent, også blant forbundets egne medlemmer, mener han. Forskjellsbehandling – Mange tror at tilbudene bare er for tekniske fag og helsefag, men Fagskolen i Oslo har fag som er like aktuelle for barne- og ungdomsarbeidere, helsesekretærer og tannhelsesekretærer. De to fagene Veiledning og Helseadministrasjon er midt i blinken og er svært aktuelle i forbindelse med samhandlingsreformen, understreker han. Lite midler til vikarer og vansker med å få turnusene til å gå opp, kan være utfordrende for arbeidsgivere, men Sporsheim er opprørt over forskjellsbehandling blant ansatte som tar utdanning. – Noen får permisjon med lønn, mens andre må bruke av egne fridager. Kartlegg kompetansen Sporsheim etterlyser kompetansekartlegging, samarbeid og fleksibilitet slik at ansatte på alle nivåer får kompetanseheving. – De som tar videreutdanning, må få kompetansetillegg slik det er nedfelt i tariffavtalen. Arbeidsgiver får jo nytte av den økte kompetansen, mener Sporsheim. – Fagskolepoeng og høgskolepoeng er motiverende for å holde seg faglig à jour. Helsepersonell er pliktig til å holde seg faglig oppdatert etter helsepersonellloven, poengterer Sporsheim. Han oppfordrer fagforeningene om å gjøre fagskoletilbudet kjent. – Tillitsvalgte må bidra til at medlemmene får tilrettelagt arbeidssituasjonen. De plasstillitsvalgte skal være talspersoner for medlemmer som vil ta fagutdanning. Og ikke minst fortelle om Fagforbundets stipendordning sier Helge Sporsheim. > fbaargang2012 fbseksjonKON