Seksjonsleder INTERESSERTE: Fagforbundets faggruppe inviterte til en rikholdig fagdag for sekretærer og konsulenter fra hele landet. Vellykket fagdag for sekretærer 80 sekretærer og konsulenter fra hele landet deltok på fagdagen i regi av faggruppen for sekretærer i Fagforbundets lokaler 9. februar. God service setter brukernes behov, forventninger og forutsetninger i sentrum. Det var budskapet fra seniorkonsulent Pål Ellingsen i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Muligheter på høgskole Studieveileder Hanne Furuheim fra Høgskolen i Hedmark, Campus Rena, informerte om etter- og videreutdanningsmuligheter innenfor kontor- og administrasjonsfagene. Hun tok særlig for seg master i økonomi som hun betegnet som høgskolens flaggskip. Det er gjennom en egen oppdragsenhet ved skolen at Fagforbundet har fått utviklet og finansiert en egen fordypning innenfor offentlig ledelse og økonomiforvaltning. Studiet er etterspurt, og nytt kull blir tatt opp til våren. Du kan lese om alle studietilbudene og vilkår for opptak på www.hihm.no Lov og vett med e-post Lov og vett i håndteringen av e-post var tittelen på foredraget til Mari H. Nedbe, seniorrådgiver i Datatilsynet. Hun tok for seg innsyn og rettigheter for arbeidstaker og arbeidsgiver når det gjelder e-post, og mente at alle arbeidsplasser burde ha regler for hva som er akseptabelt å utføre på arbeidsgivers pc. Praksiskandidater Tor Andreas Skagseth, leder for Seksjon kontor og administrasjon i Trøndelag, orienterte om praksiskandidatordningen. Den gir kontoransatte med lang yrkeserfaring mulighet til å få vurdert sin realkompetanse som grunnlag for å ta fagbrev i kontorfaget. Lydhør Erling Dahl jr., seniorrådgiver ved Festspillene i Bergen, avsluttet fagdagen med foredraget «Fra å høre til å høre etter». Han bruker musikk til å vise hvordan du kan trene deg opp til å være mer oppmerksom i møte med andre mennesker. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Samme gamle visa Moderasjonskortet er vist, topplederne har bevilget seg «sitt» og vel så det, og Fagforbundets medlemmer venter på et nytt hovedtariffoppgjør. Jeg skal ikke forskuttere oppgjøret, men gjenta det jeg har skrevet før: Det er uakseptabelt at våre medlemmer ikke får lønnsmessig uttelling for kompetanse. Kompetansekravet kom inn i tariffavtalen i 2008, men det gjenstår mye før arbeidstakerne har en likeverdig lønnsmessig uttelling for det de kan. Det er kortsiktig ikke å verdsette kompetanse. Jeg mener kommuner og andre arbeidsgivere trenger å skjerpe seg på minst to områder. For det første trenger de å tenke nytt for å beholde kompetent arbeidskraft. Kompetente medarbeidere bidrar til høy kvalitet på tjenestene. For medlemmene i Seksjon kontor og administrasjon er det svært viktig at voksnes realkompetanse verdsettes. Seksjonen har til og med utviklet en fagstige til hjelp for dette. Det er uakseptabelt at våre medlemmer ikke får lønns- messig uttelling for kompetanse. For det andre trenger kommunesektoren å rekruttere kompetent arbeidskraft. Å gi kontoransatte en synlig yrkeskarrieremulighet er den beste måten å sikre rekrutteringa på. Det blir lett glemt. Kunnskapsløftet, reformen for grunnskolen og videregående opplæring fra 2006, ga oss fagarbeidere i kontor og administrasjon og i IKT-servicefag. Fagarbeidere er en framtidsretta ressurs, og når vi vet at behovet for relevant kompetanse innenfor eksempelvis IKT bare vil øke i åra framover, undrer det meg at kommunene tar inn så få lærlinger. GERD EVA VOLDEN Fagskoleutdanning er også et tilbud som bør utvides. Det er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. For våre fag trenger vi et bredere tilbud, og vi har målretta arbeidet for å øke tilbudet for «våre» fag på fagskolenivå. Retten til utdanning, læreplass og arbeid står sterkt i samfunnet vårt. Men ikke alle fag får den oppmerksomheten de fortjener. Kontorfaget er et av dem. Vi jobber med saken hele tida. 38 > Fagbladet 3/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON