Debatt UTTALELSE Varsku om vikarbruk Fafo presenterte en kartlegging for Fagforbundets landsstyre som viser at sju av ti kommuner har leid inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Det ble vist til at dette er et økende fenomen, særlig innenfor helse, barn og oppvekst. Fagforbundet advarer mot den stadig økende bruken av bemanningsbyråer i norske kommuner. Spesielt pleie- og omsorgssektoren vil oppleve stor økning i behovet for arbeidskraft framover. Vikarbyråer er den dårligste måten å løse dette behovet på. Det finnes store muligheter til å bruke arbeidskrafta vi allerede har på en bedre måte, for eksempel gjennom å øke stillingsstørrelser, redusere sykefravær, tilrettelegge for yrkeshemmede og gjøre det mulig for ansatte å stå lengre i jobb. Samtidig viser denne undersøkelsen fra Fafo at mange tillitsvalgte får kjennskap til kritikkverdige forhold om arbeidstid og lønn. Det kommer klart fram at altfor mange kommuner ikke kontrollerer og følger opp de innleide arbeidstakerne, og ikke sørger for at de jobber på de vilkår de skal og får den lønn og pensjon de har krav på. Fagforbundet ser at vikarbyråer blir stadig oftere brukt fordi arbeidsplassene har for lav grunnbemanning. Dette er i strid med arbeidsmiljøloven og svekker kvaliteten på tjenestene. Innleide vikarer kjenner sjelden de som bruker tjenestene godt. Mer innleid arbeidskraft løser opp fellesskapet på arbeidsplassen og svekker mulighetene til medbestemmelse. Videre undergraves omstilling og utvikling som har sin bakgrunn i de ansattes erfaring. Trepartssamarbeid forutsetter stabilitet hos de ansatte. Vi ser at unge menneskers muligheter til å skape et godt liv for seg og familien blir svekket dersom det blir stadig vanskeligere med trygge og forutsigbare jobber. Fagforbundet vil styrke årvåkenheten i egen organisasjon. Vi skal i sterkere grad bruke retten vår til innsyn og medbestemmelse til å stille krav om å begrense bruken av bemanningsbyråer, og forlange oppfølging når innleid arbeidskraft brukes. Vi vil ikke minst kreve at administrasjon og politikere tar sitt ansvar som arbeidsgivere på alvor, og lager gode strategier for hele, faste stillinger, vikarpooler og en grunnbemanning som er høy og robust nok til å håndtere et vanlig fravær. Vedtatt av landsstyret i Fagforbundet MIDTØSTEN Hva driver dere med? Er ikke Fagforbundet en organisasjon for arbeidstakere innenfor offentlig sektor? Skulle ikke forbundet være upolitisk? Vi er veldig mange som slett ikke er enige i den retningen forbundet nå går i. Jeg sikter bl.a. til deres storstilte støtte til den gruppen som kaller seg palestinere. Vet ikke Fagforbundet at det aldri har eksistert en palestinsk stat, og at Israel aldri har okkupert det de kaller «palestinsk jord»? Området ble okkupert av Jordan i 19 år, fra 1948 til 1967, da Israel gjenerobret området, samt Gaza som hadde vært okkupert av Egypt. Det er uendelig trist at mitt gamle Kommuneforbund har lagt Israel for hat. Både Fagbladet og forbundets holdninger syder av antisemittisme. Og det har nå gått fra prat til praksis, idet Fagforbundet i fellesskap med Norsk Folkehjelp har anmeldt Karmelinstituttet for at de hjelper fattige jøder i Israel med å få bygget seg et hjem. Faller det virkelig Fagforbundet så tungt for hjertet at fattige jøder også får økonomisk hjelp? Karmelinstituttet hjelper jødene med penger som norske israelvenner sender hver måned, og hittil har gavene kunnet føres som fradrag på selvangivelsen. Men nå vil Fagforbundet og Norsk Folkehjelp straffe dem som vil ASYLPOLITIKK Til de voksne! Edelt er mennesket, jorden er rik. Finnes her nød og sult skylds det svik. «Mer åpenhet,» sa Jens etter 22. juli 2011. «Inkludering,» sa Jens. «Raushet,» sa han. «Bry oss om hverandre,» sa Jens. Alle ble vi involvert i tragedien. Alle ble vi berørte og mente det samme. Det samme som Jens, og vi var stolte av hans tydelighet. Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. «Returnektere,» sa Lønseth i januar 2012. «Asylbølge kan komme,» sa Faremo. «Luksus å tenke enkeltindivider,» sa Stoltenberg. «Følelsesmessig engasjerte kan ikke regjeringa være.» Det sier Faremo, Stoltenberg og Lønseth i dag! Er 450 asylbarn lykkejegere? Kanskje det er foreldrene som er kriminelle? Tenk å skyve barn foran seg for å oppnå trygghet, verdighet, et liv med mindre bekymringer! «De burde reise frivillig,» sier Faremo og Lønseth! Selv om UDI og UNE ikke har vurdert barnas beste! «Reis frivillig,» repeterer Faremo og Lønseth! Busslaster med svenske arbeidssøkere kommer over grensa for å avhjelpe vår kritiske mangel på arbeidskraft. Svensker er jo nesten som oss, prater nesten som oss. Ser ut som oss! «Vi skal ha en streng, men rettferdig asylpolitikk,» sier Faremo. «Innvandringsregulerende hensyn,» sier Faremo. Innvandringsregulerende hensyn? Streng, men rettferdig asylpolitikk? Jeg forbeholder meg retten til å tenke enkeltindivider, mennesker. Jeg kan ikke annet. Jeg velger å bry meg om mennesker. Jeg kan ikke annet. Jeg velger å vise raushet i forhold til mennesker. Jeg kan ikke annet. Jeg forbeholder meg retten til å inkludere mennesker. Jeg kan ikke annet. Jeg vet vi har plass til disse 450 barna med sine familier. Jeg føler en plikt til å påvirke dere, Jens, Grete og Pål. Jeg tror det hjelper. Jeg vet vi er mange med varme hjerter og kalde hoder. Solskinn og brød og ånd eies av alle. Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen som om vi bar et barn varsomt på armen! Helge Hole, Støttegruppa for Yalda og Allan, og tillitsvalgt i Fagforbundet 54 > Fagbladet 4/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR