¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇTenk ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMange ansatte i barnehagene har ikke utdanning ut over grunnskolen.ª ¸ˇstørre om de små Kommunal kino i ås Nå blir det kommunal kinodrift igjen i akershuskommunen ås, slik det var i kinoens glansdager. Kommunen la driften av kinoen og vestibylen ut på anbud, men fikk ingen tilbud. For å få i gang aktivitet i kulturhuset, har kommunen foreslått å etablere et treårig prosjekt som skal ha som mål å reetablere kinoen med kommunal drift. PF Regjeringen skal legge fram en melding til Stortinget om framtidas barnehage, og du kan få være med og utforme den via en egen innspillside.  Vi er godt i gang med diskusjonen om den framtidige barnehagen. Stortingsmeldingen vil vi utvikle i dialog med folk som jobber i og har barn i barnehagen. Både via nettstedet vårt www.kunnskapsdepartementet.no, hvor innspillsiden vil være, og ved å dra ut på besøk, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Faglige utfordringer  Mange ansatte i barnehagene har ikke utdanning ut over grunnskolen. Derfor er det avgjørende å tilrettelegge for muligheten til å ta fagbrev i tilknytning til jobb og til å få faglige utfordringer og påfyll, sier Halvorsen.  Det er en utfordring å få det til. Men vi må tenke stort om de små og øke statusen for det å arbeide med de minste. Satsingen på barne- og ungdomsarbeiderne har også som mål å øke rekrutteringen. Ambisjoner for de små Stortingsmeldingen skal ses i sammenheng med og vurderes opp mot de mange forslag til tiltak som har blitt lagt fram i ulike offentlige utvalg og meld- ¸ˇBorgerlig flertall vil ha private barnehager Det borgerlige flertallet i Halden har bedt administrasjonen om å utrede konsekvensene av å privatisere alle kommunale barnehager. Det var i hovedutvalget for undervisning og oppvekst at forslaget ble vedtatt med posisjonens stemmer. Halden har 37 private og 7 kommunale barnehager. Aps gruppeleder i hovedutvalget for undervisning og oppvekst, Elisabeth Giske, sier til Halden Arbeiderblad at hun er overrasket over vedtaket, og mener at dette skaper usikkerhet blant både ansatte og brukere. Hun ønsker fortsatt både kommunale og private barnehager, og mener dette gir kommunen bedre kontroll over barnehagesektoren. PF ØNSKER INNSPILL: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil ha hjelp til å utforme framtidas barnehage via en egen innspillside og gjennom direkte møter i barnehager hun skal besøke. inger de siste årene, blant annet de fire store offentlige utredningene Øie-utvalget (vurdering av barnehageloven), Brennautvalget (pedagogisk tilbud for førskolebarn), Midtlyngutvalget (spesialundervisning) og Østberg-utvalget (opp- læringstilbud for minoritetsspråklige barn). Halvorsen sier at denne meldingen skal gi en tydelig retning for barnehagepolitikken både om kvalitet og innhold, ansattes kompetanse og sektorens styringsutfordringer.  Vi må ha høye nasjonale ambisjoner når det gjelder å utvikle klarere krav til innhold og kvalitet i barnehagen. Vi må tenke større om de små. Bare på den måten kan vi sikre sosial utjevning og likeverdige muligheter for alle barn, sier kunnskapsministeren. Satsing på barnehagen Gjennom økt satsing på forskning, mener ministeren at vi har fått et bredere kunnskapsgrunnlag om barn og barnehagen. Dette blir det viktig å presentere og bruke som grunnlag for framtidas barnehagepolitikk.  Det er veldig spennende å gå videre fra den store satsingen på utbygging av barnehage til en kvalitets- og visjonsdebatt for framtidas barnehager, sier Halvorsen, som vil løfte oppmerksomheten fra barnehagene som omsorgstilbud til en stor og omfattende samfunnssatsing. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL ¸ˇ28 > Fagbladet 6-7/2012 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonKIR