¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇHistorisk grunnlovsvedtak Den 21. mai behandlet Stortinget statskirkeforliket, og grunnlovsendringene trådte i kraft umiddelbart. Kirkeforliket fra 2010 innebar at det skulle settes i gang en prosess hvor partenes felles mål var at utnevning av biskoper og proster overføres fra kirkelig statsråd til kirkelige organer. Ung kultur årets landskonferanse for ungdomsarbeidere handler om kultur. Alle som jobber i fritidsklubb og ungdomshus vet hva kultur betyr for ungdom. Under årets konferanse skal deltakerne få lære mer om hvordan kultur påvirker livet. Fritidsklubber skal selv vise hvordan de jobber med kultur, og erfaringer skal utveksles. Konferansen ønsker å vise at det å ha muligheter for å oppleve kultur og selv utøve kultur er viktig for det enkelte individ og for samfunnet. Det er ikke noe enten-eller i forhold til kultur og forebyggende arbeid, men et både- og. På konferansen skal blant annet filmskaper Margreth Olin snakke om møter mellom Kirken skal ta mer og mer ansvar for tilsetting selv, men prester vil fortsatt være offentlig tjenestemenn en stund til. For dem som jobber innenfor gravferd, eller som kirkeverger og organister, er det viktig at den nye kirkeordningen bidrar til at alle opplever seg inkludert og ivaretatt. IVR mennesker og enkeltmenneskers møter med systemer. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver hos Barneombudet, skal innlede om barn og unges rett til kunst og kultur. I tillegg skal det være en stor erfaringsutveksling om hvordan gode kulturprosjekter kan gjennomføres. Konferansen arrangeres i Haugesund 5. og 6. november. Den er et samarbeid mellom Fagforbundet og Ungdom & Fritid. Som medlem i Fagforbundet, kan du søke om stipend for å delta på slike konferanser, hvis ikke arbeidsgiver dekker utgiftene. IVR ¸ˇ¸ˇKultur for samhandling Norsk kulturforum ønsker gjennom konferansen Kultur for samhandling å synliggjøre de gode eksemplene og problematisere utfordringene knyttet til kultur og folkehelse. Hva vet vi, hva gjør vi, og hva kreves for å nå ut til alle med gode tilbud og aktiviteter? Det er behov for en bredere dialog om samarbeid og samhandling på tvers av sektorer og ansvarsområder. Erfaring viser at de gode løsningene fins når samarbeidspartnere forener sine kunnskaper og erfaringer til en helhet. Konferansen henvender seg til kulturpolitikere, helsepolitikere, kulturarbeidere, helsearbeidere, planleggere og andre som arbeider i eller har interesse for samhandlingsfeltet mellom kultur og folkehelse. Landskonferansen 2012 er lagt til Trøndelag og Værnes 24. og 25. september. IVR ¸ˇKompetanse skal lønne seg Nok er nok. Nå må Fagforbundets medlemmer få uttelling for den kompetansen de har. Både for formal- og realkompetanse. Samfunnet trenger fagarbeidere. For å få flere til å velge yrkesfag, må status og lønn opp, og fagbrevet må åpne dører for videre karrierebygging. Fagbrev må likestilles med generell studiekompetanse. Selv med fagbrev og de beste referanser fra yrkes- livet, er det svært vanskelig å komme inn på høgskoler og universiteter. ¸ˇDet er urettferdig. Kravet til studiekompetanse gjør at mange som begynner på yrkesfag, velger bort læretid, og heller hopper over til påbygging. Fagforbundet vil snu denne trenden. Vi vil gi dem som velger yrkesfag en forsikring om at fagbrev kan kombineres med høyere utdanning. Dette er spesielt aktuelt for helse- og opp- å ikke gi fagarbeidere mulighet til å komme inn på høyere utdanning, er diskriminering av kunnskap. vekstfag. Mange tar de første to åra, og velger deretter påbygging til studiekompetanse i stedet for læretid som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Utredningen som stortingsmeldingen fra 2009, Utdanningslinja, bygger på, foreslår at fullført videregående opplæring skal gjøre eleven generelt studieforberedt, uavhengig av utdanningsprogram. Motstanderne av forslaget hevder at dette vil føre til større frafall. Fagforbundet er ikke redd for at forslaget skal føre til lavere standard i høyere utdanning. METTE HENRIKSEN AAS ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIngeniørene er et godt eksempel på det. I tekniske fag gir fagbrev en mulighet til å velge den såkalte Y-veien. Det er et tilrettelagt løp hvor fagarbeidere kommer inn på ingeniørstudiet uten å ha allmenn påbygning. Så langt er det ingenting som tyder på at de med fagbrev klarer seg dårligere enn de som har med generell studiekompetanse. Tvert imot. Ingeniører med fagbrev og yrkeserfaring er svært etterspurt av arbeidsgivere. Det er ingen grunn til at denne modellen ikke skal overføres til andre yrkesgrupper. 38 > Fagbladet 6-7/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR