¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇMarkedskritisk tenkning og sunt bondevett  Det nye tidsskriftet Fagbladet Samfunn og økonomi har fått en god mottakelse, sier professor Bjarne Jensen. Tidsskriftet ble lansert 19. april i tilknytning til Fagbladet, og med Fagforbundet som utgiver. Bjarne Jensen, professor i offentlig økonomi ved Høgskolen i Hedmark, leder bladets redaksjonsråd.  Vi har foreløpig bare fått positive kommentarer, fra flere ulike miljøer. Det tar vi som et tegn på at bladet er interessant både for økonomer og for folk som er opptatt av mer generelle samfunnspolitiske spørsmål, sier han. Forskning og arbeidsliv Bladet inneholder vitenskapelige artikler om samfunnsøkonomi.  Vi trenger et slikt blad i krysset mellom forskning og arbeidsliv, sa forbundsleder Jan Davidsen under lanseringen.  Vi har bruk for denne blandingen av markedskritisk tenkning og sunt bondevett. Davidsen sa også at han håper at tids- skriftet kan bidra til å flytte dagsorden bort fra markedstil- pasning av offentlig sektor. Bladet har i første omgang et opplag på 8000, og gis ut to ganger i året. En pdf-utgave kan lastes ned på fagbladet.no. Tekst: MONICA SCHANCHE ¸ˇMISFORNØYD: Fanny Voldnes mener offentlig sektor ikke blir ivaretatt godt nok i revisorutdanningen. Strid om revisorutdanning Forslaget til ny forskrift om utdanning på bachelor-nivå i regnskap og revisjon ivaretar ikke offentlig sektor godt nok, mener LO og Fagforbundet.  Derfor har vi foreslått en tilføyelse i formålsparagrafen som tydeliggjør at utdanningen gjelder både offentlig og privat sektor, opplyser Fanny Voldnes, leder av Fagforbundets samfunnsøkonomiske enhet. Oppsiktsvekkende I juni vedtar regjeringen innholdet i den nye bachelorutdanningen. Fagforbundet og LO krever at de nye forskriftene må sikre at utdanningene oppfyller standardene som gjelder for regnskaps- og revisjonsutdanning i privat og offentlig sektor.  Det vil være oppsiktsvekkende om det ikke blir tatt hensyn til, sier Fanny Voldnes til Fagbladet. Det er i en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet LO og Fagforbundet gir innspill til endring av forskriften. Likelydende innspill er kommet fra Norges Kemner- og kommuneøkonomers forbund og fra Norges Kommunerevisorforbund. Kritisk  Vi er kritiske til at den delen av utdanningen som omhandler offentlig sektor stadig er blitt redusert, og at utdanningen nesten utelukkende fokuserer på privat sektor. Derfor har vi kommet med vår merknad om at utdanningen må sikre at den kvalifiserer for arbeid i både offentlig og privat sektor, sier Voldnes. Hun minner om at alle landets kommuner og statsforvaltningen er underlagt andre systemer enn det som brukes i privat sektor. Det er derfor avgjørende at studentene også tilegner seg kunnskap om det offentlige styrings- og regnskapssystemet. Det vil få betydning for studentenes evne til senere å gjøre faglige og politiske vurderinger i tråd med formålet med offentlig sektor. Voldnes framholder at mens private, forretningsbaserte systemer er laget med henblikk på fortjeneste, har offentlige regnskap og revisjon et helt annet siktemål: Nemlig å påse at politikernes vedtak blir oppfylt, og at innbyggernes velferd blir ivaretatt uten profitthensyn. Tekst: MONICA SCHANCHE ¸ˇ¸ˇNYTT TIDSSKRIFT: Fagbladet Samfunn og økonomi. 28 > Fagbladet 6-7/2012 Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2012 fbseksjonKON