¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Bjørn A. Enoksen Faksimile fra Fagbladet nr 8/2011 ¸ˇAnker GPS-dommen til Høyesterett Fagforbundet er misfornøyd med at lagmannsretten ikke gir renovatøren Jørn Roar Hansen Rollstad en økonomisk oppreisning etter å ha blitt ulovlig overvåket. ¸ˇ¸ˇ¸ˇUBEHAGELIG: Tillitsvalgt Trond-Are Henriksen (t.v.) syns det er ubehagelig med kameraene Avfallsservice AS har montert på arbeidsplassen. Renovatør Jørn Roar Rollstad fikk sparken med begrunnelse i data fra GPS-en i bilen. Overvåkes av kamera på jobb ¸ˇRenovatører i Avfallsservice AS overvåkes nå med både GPS og kamera. I forrige måned seiret selskapet Avfallsservice AS i den såkalte GPS-saken. De fikk legge fram dataene fra GPS-overvåkning av overtid urettmessig, og må betale tilbake 2880 kroner. Avfallsservice AS ble frikjent for usaklig oppsigelse. Kamera på plass Nå mener tillitsvalgt Trond-Are Henriksen at ledelsen bruker GPS- ikke i tvil om at de vil bruke opplysningene fra kameraene til å si opp folk dersom det er noen de vil bli kvitt  på samme måten som de gjorde med GPS-dataene, sier han.  Vi har alle tapt på denne dommen. Nå er det fritt fram for å GPS-saken " Mai 2010: Sjåfør Jørn Roar Hansen Rollstad ble oppsagt av Avfallsservice AS i Troms. Begrunnelse: For lange pauser og deretter ført overtid. " Arbeidsgiver viser til data fra renovasjonsbilens GPS. " Datatilsynet konkluderte med at dette var lovstridig overvåk- Nå anker Fagforbundet den prinsipielt viktige saken til Høyesterett. Spørsmålet er om en arbeidsgiver skal ha lov til å overvåke sine ansatte med moderne overvåkningsteknologi, for eksempel med en GPS i bilen eller med en smarttelefon. Stor sak for småpenger Bakgrunnen er at Jørn Roar Hansen Rollstad fikk sparken fra Avfallsservice AS i Nord-Troms. Selskapet mente han førte for mange overtidstimer, slik at bedriften ubetalte 2880 kroner for mye til ham. Etter mistanke om feilføring av arbeidstimer, avleste avfallsselskapet GPSen i avfallsbilen. Problemet var at GPSen ikke var ment å skulle overvåke de ansatte. Ved innføringen av GPSsystemet holdt en representant for firmaet et orienteringsmøte for de ansatte. Her forsikret han at systemet ikke skulle brukes til kontroll av arbeidstakerne. Selskapet fryktet at de ansatte ville komme til å sabotere GPSen, dersom de i forkant kjente til at systemet skulle brukes som et kontrolltiltak. Høye saksomkostninger På tross av løftene, undersøkte arbeidsgiveren ikke bare Rollstads plassering på 500 tidspunkter. Også andre ansatte, som de ikke hadde noen konkrete mistanker mot, ble overvåket. Lagmannsretten konkluderer i dommen med at firmaet brøt personopplysningsloven da de overvåket den ansatte. Likevel so ni tte. " GIR IKKE OPP: Jørn Roar Hansen Rollstad (t.h.) fikk sparken fra Avfallsservice AS med begrunnelse i data fra GPSen i bilen. Tillitsvalgt Trond Are Henriksen er opprørt over firmaets kameraovervåkning. krever ikke domstolen at firmaet skal gi Rollstad økonomisk opp- reisning. I stedet er det Rollstad som blir avkrevd å betale saksomkostningene både fra tingretten og lagmannsretten, til sammen over en halv million kroner. Vær så god, overvåk  Det hjelper fint lite at domstolen er klar på at firmaet brøt loven, så lenge de ikke gir firmaet noen straff. I praksis får arbeidsgivere nå adgang til å overvåke sine ansatte, mener Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen. Han frykter at avgjørelsen vil føre til mer overvåkning i arbeidslivet.  Teknologien er blitt så vanlig at denne typen saker stadig oftere dukker opp, forteller han. Hvorvidt Høyesterett vil behandle ankesaken, blir trolig avgjort i løpet av sommeren. Tekst: VEGARD VELLE NYVALGT: Arve Varden er ny leder i Fagforbundets forening for rådmenn og andre ledere. med seg flere kvinner inn i det nye styret. Kvinneandelen i styret er doblet, og foreningen har nå både kvinnelig nestleder og sekretær. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 6-7/2012 > 29 K ¸ˇRådmannsforening med ny giv ¸ˇRådmann Arve Varden i Høyanger er ny leder i Fagforbundets forening for rådmenn og andre ledere.  Vi vil bidra til å utvikle gode velferdsytelser for innbyggerne ute i kommunene, sier nyvalgt leder Arve Varden til Fagbladet. Verdifullt samarbeid Rådmannslederen ønsker at foreningen blir mer synlig i den politiske debatten, og satser på verving av flere medlemmer. Han ønsker at foreningen i større grad kan trekke veksler på kompetansen i Fagforbundet, og mener foreningen selv har mye å bidra med.  Våre medlemmer vet hvor skoen trykker når det gjelder kommuneøkonomi, og er i stand til å se helheten. Sammen med de ansatte på gulvet utfyller vi hverandre og ønsker å bidra til at det utvikles gode velferdstjenester i kommunene, sier Varden. Han ser verdien av trepartssamarbeid mellom kommuneadministrasjon, tillitsvalgte og politikerne.  Mange oppgaver er delegert til rådmennene. Samtidig er det vår jobb å gjøre politikerne gode, og ha en god dialog med både politikere og tillitsvalgte. Det er når vi kjenner hverandre vi kan ta opp vanskelige saker og løse problemer sammen, mener Varden. 20-årsjubileum Valg til ny ledelse foregikk på foreningens årsmøte 3. og 4. mai, som også markerte foreningens 20-årsjubileum.  Vi ønsker å fortsette å være en fagforening på offensiven, og videreføre det arbeidet som tidligere leder Yngve Øhrbom startet, sier Varden. Han er fornøyd over å ha fått fbaargang2012 fbseksjonKON