¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFramtidas utfordringer  Vi skal møte framtidas utfordringer og redusere klimagassutslippene, sa miljøvernminister Bård Vegar Solhjell da han åpnet en storsamling i Framtidens byer i Oslo i slutten av april. I Norge bor nesten 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder. Kollektivløsninger  Byene vokser i en takt som vil gi køer og kaos dersom vi ikke løser transportutfordringene. Derfor må vi bygge opp et velfungerende kollektivsystem som kan møte befolkningsveksten, sa Solhjell. Han pekte på at et moderne transportnett blant annet vil gi bedre luftkvalitet.  Vi må også arealplanlegge for framtida, understreket statsråden. Grønne lunger  Innbyggerne ønsker grønne lunger, også i byene. Vi må bygge energivennlige hus, bygge tettere og gjøre kollektivtransporten tilgjengelig for alle, sa miljøvernministeren som dermed ga en forsmak på hovedpunktene i regjeringens klimamelding som ble lagt fram to dager senere. Av den går det fram at regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Regjeringen legger også opp til en handlingsplan for å redusere energibruken vesentlig i byggesektoren innen 2020. Du kan lese mer på: www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer www.framtidensbyer.kristiansand.no www.framtidensbygg.no Fagbladet 6-7/2012 > 31 ¸ˇ¸ˇBÆREKRAFTIGE FRAMTIDSBYER " Framtidens byer er et samarbeid mellom staten, næringslivet og de 13 største byene i Norge for å redusere klimautslippene og gjøre det bedre å bo i byene. Arbeidet ledes av Miljøverndepartementet. " Byene som med er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. " Framtidens byer jobber innenfor områdene areal og transport, energi og bygg, forbruk og avfall og klimatilpasning. ¸ˇEN- ENGASJEMENT GASJEMENT FOR FOR BÆREKRAFT BÆREKRAFT Kristiansand kommune er opptatt av at Framtidens bydel skal bidra til kunnskapsutveksling og heving av kompetanse. Bærekraft i forhold til trivsel, sosiale forhold og økonomi er også viktig. Underveis har deltakere fra næringsliv, offentlige etater og organisasjoner kommet sammen til foredrag og idedugnad innenfor temaene områdeplanlegging, energibruk, byggeri, transport, avfall, velferdsteknologi og universell utforming. fbaargang2012 fbseksjonSAM