¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSlår beina under lokalsjukehusa Eit benkeforslag velta omstillingsprosjektet ved Eid sjuke- hus, og 20 tilsette på ortopedien mista stillinga si sist desember. Månadene etterpå har vore krevjande. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ODDLEIV APNESETH Som på mange andre lokalsjukehus, veit dei tilsette på sjukehuset i Eid at kvar ein funksjon, kvar ei avdeling og kvar ei tilsetting heng i ein tråd, og ofte ein tynn ein. Difor planla tillitsvalde og administrasjonen ved føretaket, eitt av landets pilotsjukehus, ei omstilling. Omstillingsprosjektet kosta 19 millionar kroner. Prosjektgruppa meinte mellom Begynte i feil ende Etter vedtaket vart sjukepleiarane og legane på anestesien rikskjendisar. I desember kunne VG harselere over at dei fekk tida til å gå med kortspel og strikking. For etter at ortopedien vart lagd ned, hadde dei lite å gjere. Dei måtte likevel vere til stades på jobb i tilfelle det kom ei fødande kvinne eller nokon som trengde akutt hjelp. Kjell Nygård, som er føretakstillitsvald i Helse Førde, er ikkje imponert over fleirtalet i styret.  Dette var eit forhasta vedtak utan nokon konsekvensanalyse på førehand, og det har skapt stor frustrasjon mellom dei tilsette, seier han. Tilsetterepresentantane var dei einaste som stemte imot benkeforslaget. Dei gikk for forslaget frå administrasjonen om ei fortsatt planlagd omstilling. Nytt arbeidsfelt Dei som mista stillinga si då ortopedien vart ¸ˇanna at ortopedien skulle leggjast ned hausten 2012. Dette skulle skje samstundes som ein bygde opp andre medisinske tilbod til folk i Nordfjordregionen. Tungt for dei tilsette I staden for ei planlagd nedtrapping og omstilling som dei tilsette var orienterte om, fekk tillitsvald og hjelpepleiar Magnhild Geitle Sundal og resten av avdelinga ei overrasking. Etter eit benkeforslag vedtok styret i Helse Førde HF nedlegging av ortopedien allereie frå 16. desember. FULL KRASJ:  Her har innfallsmetoden krasja med den langsiktige planlegginga. Styret slår beina under alt forsvarleg planarbeid, meiner Kjell Nygaard. ¸ˇHadde dei gjort som det før vart sagt, ville me hatt tid til å områ oss.ª Magnhild Geitle Sundal  Det kom brått på, seier Sundal. Ho tykkjer tida etter vedtaket har vore tung for dei 20 tilsette på ortopedien.  Alt vart forandra med eit benkeforslag. Hadde dei gjort som det før vart sagt, ville me hatt tid til å områ oss. Alt ville ha vore meir ryddig, ikkje minst for pasientane, seier ho. lagd ned, fekk fortrinnsrett til nye stillingar på medisinsk eining ved Eid sjukehus, ortopedien i Førde og på psykiatrisenteret i Eid. Her skal tilbodet utvidas med ti sengeplassar for rusomsorg. Magnhild Geitle Sundal kjende arbeidsplassen, kollegaene, huset og fagfeltet. Ho hadde arbeidd på ortopedien i 25 år og kjende seg trygg der. 32 > Fagbladet 8/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL