¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇProfesjonskamp setter pasienters liv i fare Profesjonskampen ført av Norsk Sykepleierforbund setter pasienters liv i fare, mener nestleder Mette Nord i Fagforbundet. Tekst: VEGARD VELLE  Det er på tide å ta et oppgjør med dagens bemanningssituasjon. Nå ender pasienter opp med å ta belastningen for mangelen på kvalifisert personell, sier Mette Nord. Utsetter kreftpasienter Haukeland sykehus har for tida store problemer med å få gjennomført operasjoner på alvorlig syke pasienter. Både kreftpasienter og folk med nyrestein må utsette operasjoner det neste halve året fordi sykehuset mangler nødvendig operasjonspersonale. Minst 200 operasjoner, inklusive pasienter med prostatakreft og mage- og tarmkreft, er blant dem som må vente, ifølge Bergens Tidende. Hjelpleierne utryddet  Dette problemet kunne vært unngått, mener Mette Nord. Hun henviser til den harde profesjonskampen i sykehusene. Denne har betydd at hjelpepleiere har blitt fjernet fra operasjons- stuene. Før var en vanlig be- manning nødvendig kirurgisk personell, inklusiv operasjonssykepleier, og en hjelpepleier som gikk til hånde for de som ope- rerte. I dag er hjelpepleieren borte og spesialsykepleiere har erstattet denne yrkesgruppa. Man har altså doblet behovet for operasjonssykepleiere ved hver operasjon, men med mangel på denne yrkesgruppa, betyr det at færre operasjoner kan gjennomføres, sier nestlederen. Mangel på personell Ledelsen ved Haukeland sykehus forteller til Bergens Tidende at de har finkjemmet det nordiske arbeidsmarkedet for å skaffe ope- rasjonssykepleiere, men at de rett og slett ikke har greid å rekruttere flere.  Hjelpepleierne har blitt utryddet fra operasjonsstuene, og vi har for få spesialsykepleiere. På slutten av 80-tallet bevilget Stortinget 8 millioner til videreutdanning av hjelpepleiere i operasjonsteknikk. Denne utdanningen ble forsøkt igangsatt ved tre sykehus, men Norsk Sykepleierforbund iverksatte aksjoner slik at denne aldri ble gjennomført etter planen. En av aksjonene ble også dømt i arbeidsretten. Man var allerede på dette tidspunktet be- kymret for at operasjoner kunne bli utsatt på grunn av mangel på personell. Nå ser vi dessverre resultatet av en svært uheldig praksis. For å bli spesialsykepleier kreves først videregående skole, deretter tre år på sykepleierskolen og til slutt videreutdanning. Utdanningen for helsefagarbeiderne er fire år med mulighet for påbygging. Gode arbeidsteam Nestlederen i Fagforbundet er ikke enig i at helsefagarbeidere ikke er kvalifisert til å delta under operasjoner.  Vi trenger ikke spesialutdannete sykepleiere til å gå operasjonsteamet til hånde. Flere operasjoner kunne vært gjennomført dersom hjelpepleiere og helsefagarbeidere fikk den nødvendige opplæringen til å utføre disse oppgavene, sier Mette Nord.  Det er viktig å sette sammen arbeidsteam som utfyller hverandre slik at oppgavene blir løst på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, mener hun. ¸ˇTRENERING: Flere operasjoner kunne vært gjennomført hvis Sykepleierforbundet ville sluppet til hjelpepleiere og helsefagarbeidere på operasjonsstuene, mener nestleder Mette Nord i Fagforbundet. ¸ˇMette Nord, nestleder i Fagforbundet. ¸ˇFagbladet 8/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonHEL