¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇlærefag. Det kreves blant annet at søknaden må definere behov for ny kompetanse, at yrkesområdet må møte krav om både bredde og spesialisering, og at opplæringen skal ha et omfang og innhold som skal dekkes av tre års opplæring og ett års verdiskaping. Det skal være mulig å utøve yrket etter avlagt fageller svenneprøve. Derfor krever prosessen fram til en søknad skal sendes, et bevisst, målrettet og nøyaktig arbeid. Rutinene legger grunnlaget for en åpen og kvalitetssikret prosess på veien fram til et nytt lærefag. Ser vi på de programfagene som ligger under helse og sosial, har det vært stor aktivitet i perioden 2008 2012. Faglig råd for helse- og sosialfag laget i 2009 rapporten Opplæring for voksne i helsearbeiderfaget. Videre skal en arbeidsgruppe evaluere kryssløp fra Vg2 ambulansefaget til Vg3 helsefagarbeider (kryssløp er det samme som å gå fra et fag til et annet). Fagforbundet har vært pådriver for å lage et fagbrev for portører. Det har vært satt ned en arbeidsgruppe fra partene i rådet, og det utarbeides i disse dager en søknad om opprettelse av nytt fag. Fagforbundet har også vært representert i en arbeidsgruppe i forbindelse med Stortingsmelding nr. 13 Utdanning for velferd. Rådet har også sett på helsesekretærutdanningen. Endringer av oppgaver på arbeidsplassen krever at man gjennomgår kompetansemålene og endrer etter behov. Fagforbundet er også med i en faggruppe i VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) om opplæringsmodeller for voksne på arbeidsplassen. Fem fylker er med i prosjektet: Hordaland, Hedmark, Vestfold, Nord-Trøndelag og Rogaland. Faglig råd for helse- og sosialfag endrer navn fra høsten 2012 til Faglig råd i helse og oppvekst. Fagbladet 8/2012 > 41 ¸ˇIllustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonHEL