¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇFagforbundet organiserer mange fagarbeidere og mange som vil bli det. Derfor er det viktig for forbundet å bidra til fagopplæring av god kvalitet og nok læreplasser. For å dekke behov for fordypning, arbeides det også med å utvikle fagskoletilbud innenfor aktuelle områder. Yrkesveien blir til mens vi går ¸ˇ¸ˇKristine Hansen Rådgiver i Sektorpolitisk enhet i Fagforbundet. Ingri Bjørnevik Rådgiver i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Vil du se kommende fagarbeidere i aksjon i yrkene sine, anbefaler vi deg å ta en tur til yrkes-NM i månedsskiftet oktober/november på Lillestrøm. Yrkes-NM byr på god oppvisning av flotte fag og stolte fagarbeidere, og Fagforbundet er arrangør for faget barne- og ungdomsarbeideren. I denne artikkelen tar vi imidlertid først og fremst opp utfordringer vi opplever innenfor yrkesfagene. Historisk sett er det vanlig å hevde at lærlingordningen har sin opprinnelse i middelalderen. Men lærlingloven kom ikke før i 1950, og da ble fag også utenfor håndverksfagene inkludert, særlig industrifagene. Så sent som i 1980 ble lov om fagopplæring vedtatt. Dagens hovedmodell for yrkesopplæringen, med to år i skole og to år i lære, kom med Reform  94. Det var først med Reform  94 at vi fikk et eget fagbrev innenfor oppvekst. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i mer enn 120 ulike yrker. Mange av medlemmene er fagarbeidere. Arbeidstakere med god yrkeskompetanse bør også i framtida være viktig for alle områder innenfor Seksjon kirke, kultur og oppvekst. I Norge er det over 180 mulige veier fram til en yrkeskompetanse. Fullført og bestått fagopplæring dokumenteres med et fageller svennebrev. Fagopplæring gjennomføres normalt med to år i skole og to år i bedrift/virksomhet. Det vurderes nå om det skal innføres alternative modeller for blant annet barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fag- og yrkesopplæringa skal svare på arbeidslivets behov for kompetanse i ei tid i stadig endring. En utfordring innenfor oppvekstsektoren er kunnskap om faget. Det viser seg dessverre at mange arbeidsgivere vet for lite om hva en barne- og ungdomsarbeider kan. Det kan svekke motivasjonen for å ta fagbrev, og det kan også føre til at denne viktige kunnskapen i for liten grad blir brukt. Av og til vokser det fram behov for å formalisere og utvikle yrkesområde eller håndverk til et nytt lærefag. Det skjer på mange om- videregående skole, forskning, godkjenning av lærebedrifter og behovet for læreplasser. Fagforbundet representert i Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) og i flere faglige råd. Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring. Det kan være ulike veier fram til et nytt lærefag. Noen begynner å snakke sammen, tolker og henter inn signaler fra arbeidslivet og opplysninger fra statistikk om utvikling og trender. Tariffpartene samler inn informasjon som grunnlag for forslag om et nytt fag innenfor et bestemt område. Det blir utarbeidet en felles søknad som et resultat av samarbeidet. Søknaden må konkretisere framtidsmulighetene for faget og beskrive aktuelle arbeids- ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇI Norge er det over 180 mulige veier fram til en yrkeskompetanse.ª råder, og det tar tid. Men hvordan skjer dette? Fag- og yrkesopplæringen bygger på trepartssamarbeid, lokalt og sentralt. Det er etablert et tett samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgivere og myndigheter. I dette samarbeidet drøftes og gis det råd om for eksempel kvalitet på opplæringen, dimensjonering av tilbudet i områder for dem som læres opp. Et nytt fag skal heller ikke overlappe andre eksisterende lærefag. Søknaden rettes til Utdanningsdirektoratet, som tar den opp i faglig råd. Hvis den anbefales der, blir den tatt opp i SRY. Forslaget sendes på høring før Utdanningsdirektoratet lager sin konklusjon. Kunnskapsdepartementet avgjør til slutt om det skal bli et nytt fag. 36 > Fagbladet 8/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR