¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇRådmannsforening med eget sekretariat Fagforbundets forening for rådmenn og andre ledere har fått et eget sekretariat. Ronald Berntzen, tidligere regionkontakt for foreningen i Hordaland, er blitt ukependler mellom Askøy og Oslo, med kontorplass i Fagforbundet sentralt. Berntzen ble tilsatt i rådgiverstilling med sekretariatsoppgave for rådmannsforeningen 10. april. Sammen med styret er han i full gang med å finpusse planene for høstens aktiviteter. Rådmannskonferanse Et viktig arrangement blir rådmannskonferansen i Bergen 29. og 30. oktober. Temaer er kommunen som samfunnsutvikler, lederutvikling med eksempel fra Rennesøy kommune, og lederutfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen. Rådmenn som gårª, oppsigelsesvern og etterlønn blir tema for Harald Danielsen, leder i KS rådmannsutvalg, mens advokat Geir Høin i Fagforbundet tar for seg temaet rådmenn i konflikt.  Rådmenn er en utsatt yrkesgruppe. Derfor er det viktig å få fram hva Fagforbundet kan bistå med hvis de kommer i en konflikt, sier Berntzen. Viktig samspill Sammen med nyvalgt leder Arve Varden, er sekretariats- Sekretariatsleder Ronald Berntzen. lederen opptatt av at rådmannsforeningen skal få til en bedre samhandling med Fagforbundet.  Det er viktig å benytte de ressursene som fins både i Fagforbundet sentralt og i vår forening. Vi kan bidra med verdifulle innspill til utforming av forbundets politikk på områder som berører kommunene og medlemmene. Selv om rådmannsforeningen aldri blir en stor forening, er vi viktig strategisk, også i den forstand at Fagforbundet skal favne alle yrkesgrupper i kommunenorge, sier han. Studietilbud Et samarbeid om kompetanseheving og utvikling av studietilbud i regi av Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark er i gang.  Vi har også startet et systematisk arbeid for å følge opp regionkontaktene våre, og det blir en egen konferanse for dem i løpet av høsten, sier Ronald Berntzen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE ¸ˇ¸ˇFagdager for arkivansatte For femte år på rad inviteres det til fagdager for deg som jobber med arkiv. De arrangeres 4. og 5. september i Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15 i Oslo, i regi av faggruppa arkiv. Framtidas arkiv, matrikkelen og personvern, innsyn og saksbehandling på sosiale medier, er noen av temaene som blir belyst. MoS ¸ˇDet er tid for innhøsting Etter sommer kommer høst, og hverdager står i kø for både medlemmer og tillitsvalgte. Jeg håper denne høsten blir en kunnskapshøst. I Fagforbundet og seksjonene har vi mye kunnskap å høste av. Det er det på tide at arbeidsgiver tar inn over seg, og verdsetter. Kunnskap og kompetanse må brukes riktig for å komme godt nok til nytte. Fagforbundet vil ha tydelige kompetanseplaner. Arbeidsgiver plikter å ha god oversikt over samla kompetanse, sterke som svake sider, hos sine ansatte. I realiteten vet vi at mange arbeidsgivere forsømmer seg, og at kompetansekartlegging blant medlemmene våre er mangelfull. Det fører til mye frustrasjon. Ikke bare er det dårlig bruk av erfarne og lojale arbeidstakere, men også lite respektfullt med tanke på å motivere de ansatte til å videreutvikle seg. Fagforbundet må bli flinkere til å Kompetanseplanen skal være et aktivt redskap i utviklinga av den virksomheten du jobber i. melde fra om hva medlemmene har av både real- og formalkompetanse uten at det fratar arbeidsgiverne ansvaret. Kvaliteten på tjenestene vil bli bedre, effektiviteten blir bedre og arbeidstakerne får utfordringer som er tilpassa kunnskap og spisskompetanse som den enkelte har dersom arbeidsgiverne gjør denne jobben. Det er en vinn-vinn situasjon for alle. ¸ˇ¸ˇNår høsten kommer, så ber jeg dere om å utfordre arbeidsgiver på dette med kompetanseplaner. Bidra kon- struktivt med å få slike på plass på din arbeidsplass. Oppgrader planer som er gamle, og press på for at planene ikke bare skal ligge i en skuff. Kompetanseplanen skal være et aktivt redskap i utviklinga av den virksomheten du jobber i. Fagforbundets tillitsvalgte skal presse på for å få alt på plass der det mangler, og sørge for aktiv bruk der det er på plass. Arbeidstakere bør aktivt etterspørre planene og bruk av dem framover. Realkompetanse og formalkompetanse sees da i en større sammenheng, og det vil bli lettere å få utelling både i status, trivsel og lønn. Lykke til med innhøstinga. ¸ˇ¸ˇGERD EVA VOLDEN 38 > Fagbladet 8/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON