¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Høyresida viser sitt sanne ansikt  Både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å framstå som arbeidstakernes gode venner. I debatten om arbeidslivsmeldinga viste de imidlertid sitt sanne ansikt, sier Mette Nord, nestleder i Fagforbundet. Tekst: PER FLAKSTAD Hun er skremt av det som kom fram i debatten om arbeidslivsmeldinga, som ble behandlet i Stortinget rett før sommeren,menikkeoverrasket. De borgerlige partiene, med Frem- skrittspartiet og Høyre i spissen, ønsker å uthule arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, de går til angrep på det organiserte arbeidslivet gjennom å svekke fradragsrettighetene, og de vil åpne opp for midlertidige ansettelser i et helt annet omfang enn det som er tillatt i dag.  Spesielt kombinasjonen med svekkede arbeidstidsregler og økt adgang til midlertidige ansettelser vil føre til et tøffere arbeidsliv for alle, og gi en større fare for sosial dumping. Dette viser i klartekst hva en borgerlig regjering vil gjøre med norsk arbeidsliv, sier Nord. Heltid Selve meldinga synes hun inneholder mye bra, blant IKKE ARBEIDSTAKERVENNLIG: Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord, er bekymret over hvordan de borgerlige partiene vil svekke arbeidstakernes rettigheter. annet om arbeidet med å bekjempe ufrivillig deltid.  Arbeidslivsmeldinga lister opp mange viktige tiltak som vi er enig i. Nå er det viktig å gå fra ord til handling, og her håper jeg meldinga blir et godt verktøy, sier Mette Nord. Blant annet ønsker departementet å evaluere hvordan arbeidsgivere bruker muligheten til å påberope seg ulempe for virksomheten for å si nei når ansatte vil brukefortrinnsrettentilåfåutvidedestil- linger.  Dette er veldig viktig, under- streker Nord.  Det er ikke de ansatte og tillitsvalgte som skal bevise at det går an å organisere arbeidet med hele stillinger. Hvis arbeidsgivere mener dette vil gi en vesentlig ulempe, så er det opp til dem å bevise det. Mette Nord er fornøyd med at meldinga legger opp til at ansatte som jevnlig arbeider ut over egen stillingsprosent kan få rett til å utvide stillingen i tråd med hvor mye de faktisk arbeider. Hun er også fornøyd med forslaget om å innføre drøftingsplikt med tillitsvalgte når det er snakk om å bruke deltidsstillinger. Bærekraftig arbeidsliv  Det er viktig å se på sammenhengen mellom et bærekraftig arbeidsliv for alle, og den mangelen vi har på kvalifisert personell i spesielt helseom omsorgssektoren. I kvinnedominerte yrker sliter vi i tillegg til ufrivillig deltid med høyt sykefravær og tidlig utstøting fra arbeidslivet. Selv om dette er problemer knytta til kvinnedominerte yrker, er det ikke kvinnene som er problemet, men arbeidets karakter og måten det er organisert på, sier Mette Nord. ¸ˇn e s Fagbladet 8/2012 > 39 k a s I d n o F o t or :T fbaargang2012 fbseksjonKON