¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇlig okkupasjonª. Og endelig: Fordi FNs erklæring om urfolksrettigheter fra 2007 ikke gjør unntak for jøder, har de enda et folkerettslig grunnlag for å bosette seg i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem. De ulovlige bosetningeneª beslaglegger 1,1prosent av Vestbredden iflg. palestinernes sjefsforhandler, Saeb Erekat. For Israel har de stor sikkerhetsstrategisk betydning. Det dreier seg ikke om kolonisering. Siden 1993 er det ikke bygget en eneste ny bosetning og heller ingen geografisk utvidelse av de eksisterende ifølge Barry Rubin, redaktør for Middle East Review of International Affairs Journal. Viseutenriksminister Danny Ayalon forklarer i en seks minutters video Israels oppfatning av folkeretten. Hvem har rett, viseutenriksministeren eller Norsk Folkehjelp og Fagforbundet? Israel er gjenstand for en ny rettsorden: Når et land angriper Israel og blir slått militært, skal angriperen ha tilbake alt som er tapt. Angrep på Israel er risikofritt. Etter denne rettsorden skulle Tyskland hatt tilbake områder f.eks. fra Polen. Israelerne river palestinske, men også israelske hus som er bygget ulovlig. Jøder kjøpte land av araberne i det som nå er okkupert områdeª tidlig på 1900-tallet, men også senere, før salg til jøder medførte dødsstraff. Når ble det folkerettsstridig å kreve disposisjonsrett til egen eiendom? Foreligger det en særlov for jøder? Rapporten nevner Israels militære kontroll av palestinere, som også anses som folkerettsstridig. Nå har Israel forpliktet seg til å sørge for sikkerhet, ro og orden i området de kontrollerer i henhold til Oslo-avtalen. Denne kontrollen har avverget mer enn 500 terror- angrep, f.eks. eksplosiver gjemt i ambulanser. Likevel er 1557 mennesker blitt drept og 17.000 skadet, mange av dem invalidisert de siste 15 årene. Ettersom Norsk Folkehjelp og Fagforbundet hevder det er ulovlig å hindre terror, må det være menneskene som rammes, som er ulovlige. Er Israel en illegal nasjon? Jødene, som nå blir hetset verden rundt, er de en illegal folkegruppe? Hvis ikke, hvor skal de kunne bo i trygghet for sine liv? I Israel føler halvparten av befolkningen i dag sin eksistens truet. Er det slik de skal ha det? Skal bussene og kjøpesentrene i Tel Aviv fortsatt være bombemål? Norske bedrifter synes å være villige til å bidra til det, etter sterk tilråding fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. Slik de forstår folkeretten, er den en selvmordspakt. Kjell Ove Kleivenes, leder Med Israel for fred, Molde og omegn MIDTØSTEN Er Israel virkelig en okkupasjons- makt? Etter å ha lest om Liv Tørres i Norsk Folkehjelps engasjement i Fagbladet nr. 4, er jeg mildt sagt opprørt. Når en person som skal være leder av en hjelpeorganisasjon ikke har mer historisk kunnskap om Israel, vil jeg gi følgende råd: Ta ¸ˇBARNEVERN Vi vil ikke være en del av en offentlig omsorgssvikt Helsetilsynet sier det, Riksrevisjonen, Fylkesmannen  om og om igjen. Barn som utsettes for forhold som kan skade deres helse og utvikling, får ikke den hjelpen de trenger. Evalueringen av forvaltningsreformen fra 2004 sier at vi trenger nok en omorganisering for å finne harmoni og balanse mellom stat og kommune. Det tilrådes at kommunene skal slås sammen til større enheter, i interkommunale samarbeid. Fellesorganisasjonen (FO) roper etter lenger og lenger utdanning. Dette kan være både vel og bra. Men. Jeg har jobbet 40 år i ulike stillinger i den kommunale barnevernstjenesten. Jeg har erfart at vi ikke kan organisere oss bort fra at barnevernsarbeid er vanskelig, og at det tar tid. Når en ansatt har ansvar for opptil 30 barn og familier i nød, så gjør det noe med kvaliteten på arbeidet. Det er en uholdbar situasjon  uansett om man har videreutdanning eller ikke. Det er en uholdbar situasjon om man er i et stort eller lite fagmiljø. Dette er en uholdbar situasjon  uansett om kommune og stat krangler eller samarbeider. Og ofte gjør vi vel begge deler. Det er et paradoks at barnevernsledere som har ansvaret for at barna får hjelp, lar dette skje. At fylkesmennene som skal se til at kommunen følger loven, lar dette skje. Det er et paradoks at Statens helsetilsyn, som har det overordnede faglige tilsynet med barnevernstjenesten i den enkelte kommune, lar dette skje. Den kommunale barnevernstjenesten er kraftig underbemannet og mangler modig fag- SI IFRA: Det er barna som fortjener vår lojalitet i barnevernssaker, mener Torill Sakken Olsen. lig ledelse. Dette er viktige grunner til problemene vi står overfor. Jeg utfordrer Fagforbundet til å gjøre noe med denne situasjonen. Til å kjempe fram en god norm for bemanning i barnevernstjenesten og et krav om opplæring av barnevernsledere. Til å kjempe for at de ansatte i tjenesten får tid til å gjøre jobben sin skikkelig. Tid til å motta jevnlig veiledning og delta i fagutvikling. Tid til å utvikle seg til gode, trygge og erfarne barnevernsarbeidere. Jeg oppfordrer mine kollegaer til å stoppe opp og til å si ifra når de ikke rekker å gjøre det de skal. Det vi ser trengs. Meld avvik. Si ifra. Vår lojalitet skal først og fremst ligge hos barna. Vi vil ikke lenger være en del av en offentlig omsorgssvikt. Torill Sakken Olsen, sosionom og medlem i Fagforbundets faglige arbeidsgruppe for barnevern ¸ˇ50 > Fagbladet 8/2012 llustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKON